موسیقی در گذرگاه تاریخ

 

 دوره شکوفایی موسیقی افغان در ایران

 

 


 

تهیه و ترتیب از انجنیر عبدالقادر مسعود