نامۀ اعتراضیه عنوانی آژانس مطبوعاتی BBC

 

جناب رئیس و مسئولین محترمBBC  !

 از آنجاییکه آژانس مطبوعاتیBBC  از لحاظ ژورنالیستکی کامل ترین رسانه خبری بوده و در سطح جهان از شهرت خوبی، به خصوص در کشور مان افغانستان، برخوردار میباشد، اینکه به کدام پیمانه در پخش اخبار، حوادث و رویدادها عینی و بیطرفانه نشرات میکند زیاد مورد بحث ما نمیباشد، ولی متأسفانه چیزیکه برای روشنفکران، آگاهان و اهل خبره کشورما در رابطه به حوادث سه دهه ی اخیر در کشورما مبرهن است، رادیوی BBC هیچگاهی بیطرفانه نشرات ننموده است و همیشه بر ضد حزب و دولت دموکراتیک و جمهوری افغانستان و به نفع مخالفان مسلح آن (مجاهدین) تبلیغات زیاد مینمود.

متأسفانه که تحت تأثیر همان جنگ سرد سه دهه ی اخیر سلسله این تبلیغات تا هنور هم ادامه دارد که مثال زنده آن عبارت از نشرات رادیوی BBC در رابطه به سی امین سالگرد انقلاب ثور میباشد.

رادیوی BBC به همین مناسبت نشرات و تبلیغات تحریک آمیزی را در رابطه به حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حاکمیت دولتی و اعضای آن حزب ادامه میدهد، که با وجود آگاه بودن از واقعیت های تاریخ سیاسی کشورمان، هنوز هم به سبک کلاسیک جنگ سرد، تبلیغات تحریک آمیز و فعالیت تخریبی را در رابطه به بزرگترین نیروی سیاسی افغانستان (ح.د.خ.ا) و به خصوص جعل نمودن تاریخ سیاسی کشورمان، که این حق را هیچ شخص، گروه، کشور و آژانس اطلاعاتی نداشته و ندارد، ادامه میدهد که عواقب آن برای مردم و کشورما خطرناک میباشد.

از آژانس اطلاعاتی BBC صمیمانه تقاضا میکنیم که به سوال های ما پاسخ بدهد:

        BBC براساس داشتن کدام سند معتبر حقوقی و تاریخی "انقلاب ثور" را که یک انقلاب ملی و دموکراتیک بود، "انقلاب کمونستی" می نامد؟

        BBC براساس داشتن کدام سند معتبر حقوقی و تاریخی و بین المللی "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" و "دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان" را "حزب و دولت کمونیستی" مینامد؟

        BBC کدام سند معتبر حقوقی و تاریخی را در اختیار دارد که بر اساس آن ح.د.خ.ا. در آن سند و یا هم در کدام مرجع به عنوان "حزب کمونیست" ثبت و راجستر شده باشد؟

 

BBC با این عمل و برخورد غیرمسولانه خود در قبال تاریخ سیاسی کشورمان در سطح ملی و بین المللی متوسل به جعل و تحریف حقایق و واقعیت ها میشود که در نتیجه بدبینی ها، نفاق و خصومت، در میان مردم ما بیشتر شده و باعث به خطر افتیدن حیات صدها انسان افغانستان میگردد. این عمل از لحاظ حقوقی، اخلاقی و ژورنالیستیکی جرم بزرگ میباشد. اینجانب به نماینده گی از تعدادی اعضای ح.د.خ.ا. و تعداد هموطنان عزیز خود از آژانس مطبوعاتی BBC احترامانه تقاضا می نماییم تا این عمل قصدی خودرا که در نتیجه آن زنده گی صدها انسان را در معرض خطر انداخته و باعث جنگ ها و مانع استقرار صلح و ثبات و آرامش و ترقی افغانستان میگردد، تکرار ننموده و از این برخورد و عمل خود که خلاف تمام نورم های حقوقی و ژورنالیستیکی میباشد از تمام اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مردم افغانستان رسماً از طریق تمام شبکه های نشراتی خود معذرت خواسته و اعتراف نموده، تعهد رسمی و حقوقی بسپارد که منبعد با پخش و نشر جعلیات در امور داخلی و خارجی کشورمان افغانستان مداخله ننموده و باعث شعله ورشدن جنگها، خونریزی و سد راه وحدت ملی ما نمیشود.

در صورت عدم معذرت رسمی و تعهد رسمی و ارائیه پاسخ به سوال های مان، ما به صورت جمعی به مراجع معتبر حقوقی کشور شاهی انگلستان، حقوق بشر و دادگاه اروپایی عارض شده، از حقوق سیاسی و ملی خود، ملت و کشورما دفاع می نماییم.

 

با عرض حُرمت،

وحیدالله نوری

و جمع بزرگ از اعضای ح.د.خ.ا. و افغان های داخل کشور و مهاجر در اروپا و آمریکا

 

 

اصل به آژانس مطبوعاتی BBC

کاپی به تمام رسانه های جمعی رسمی و حقوقی افغانی و خارجی

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

یکشنبه،  ۲۷  اپریل  ۲۰۰۸

www.esalat.org