ټ

 ی   ی ی یی

 

 

ټ ې Ș ړ ګګ

:

 

ټ ʘ Ǎ ʘ ʘ ʘ ی И ې (۱۱۴۱- ۱۱۴۲ ی ) ې ې ځ ښ ې ړ ې . ۱۳۲۲ ې ی ی ی ړ ړې ې ΁ ړ. (ټ ) ј ښ ی ډیې јې څیې ی ې ی ې ښ یښ ګړ څ ډی څ ړ . څ ټې ې ΁ی یی ښ ښ ډې یې ړې ځی ځ јړ ې () ی.

: ګ ټ ګڼې:

۱ ی (ټ ) ی ښ ی ی ې ی ې ی ی ې ښ ې ی یې ǎی ړ ټ ښ څ ی ې ځ ی ی یې ځ یې ی ټې ې ې ی. ی ݘ ې ې ګټ ی ې ټې ې ΁ ګټی .

۲ ټې ې ΁ی ې ې ګ ی ې ښ یی ښ څ ǁییږ ی ټ یښ ې ی ږ ږ ی ې ې ی ې یې ښ ګڼ. ې ټې ې ړ ې ې ډی - ѡ ټې ې ی ی ټې ې ی- ې ټ ښ ې یې ΁ې یې ΁ ړ ݘ - ی ټ یې ګڼ.

۳ ې یړۍ ی ې ښ ې ګ ی ځګ ǁی یی ې ې ی ی ګټ ڼ ې ې ګډی ګ یی ړی ړ ی ښ ی ګ ړی څ یې ښ یې ړ ې ی ې ی ǘ ې ی ې ې ی یی ی یی ی ړ ی ړ ې ی یې ټې ې ډډ یی ښ ی ی ی یی ګ ډډ ښ .

ټې ې ښۍ .

ې ټ ښی ګ Ә ځیږ ځ ې څیړ ګڼ ی ې ی ΁ ې ې ګ ј ې ی څ ی ټ ې ی Ș ړی ګګ ې یڅ ږ یړۍ ی ی ی څ ی ییی څ ډی ږ ښ ې یی ې ې ښ ځ ی یی ړې یی ی ی ی ې ی Ș ی ی ی څ ی.

ې ې ټې ې Ș ی یی ړ څ یی ی ټې ې Ș یѡ Ș ی Ԙ . ې ښ ې ې ی ړ.

۱۱ ټ ې Ș ی ګګ:

ټ (۱۰۰) ی . څ (۱۱۰۰) ی . ې ښ ګ ییې ی ې ځ ې ړ ې ټ ې ټ ې ΁ یی ځګ .

ی ې ټې ې ( ʘ) ې یی ټ یې ې (ی ښځی ) ې یې .

ټ ړ یјړ ی یړ ې ی ښ ې ی ی یې (۱۳۹) ی . ګځ:

ی ی ې ړۍ

یړ ې Ԙ ځ ډی ې ښ ړښ ې یړ یږی یڅ څ ی ې .

ی ټې ې ی ی ې یی ې ګڼ ی ښ یښې ې ځی یی ʘ ې:

ی ګړی ړ ی ی

ې ی ی

ې ې ښ ګړ ی ځ ی ې ی یښې . Ș ې څګ ې یېی ی ټی ی ی یې یی Ș ی یږ. یјړ ی ی ګیی ی ی ې ګ ځ یې یړ ګ ې ΁ یی ی ې ΁ ی ی ʘ ی ѡ ی ګړ یی یړې ې څګ ښ () ی ΁ ی ګیی یړ ی ی ګړې څ:

ښ ګ ړﺉ ی ی ی

ښ ې یې ی ې ی

ی ې ی یې یې ې ی ی ښ ې Ԙ ې ټی ځګړ ښ یې ګڼی . ې ې ی ې ښ ې ډی ی ی ې ځی ډیې ې یې ښ ی ې ړې. ې ې ی ی ی څ یې ې ګڼ ی ځ ې ې ی ې ځګړې ې . ې ی ګګ ی ی څ ی ې ټ ې یی Ș ې یی یی .

۲ ټې ې :

ټې ې ړ ډی ګګ یړې ʡ یې ی ښ یې ی ݡ ی یښ ې ی . ی ې ې ټ ې ې یړ ی ی ړ ډی ښ ی ی (ی) ې ښی ې ټ ی یې ی :

څ ړ ی ګ ې

ټ ې ی ی ړی ی یې ڼې

ې ګ ښی ی ې ښې یې ی :

ښ ی ړ ګ ی یې ې

ځ ښ ې ې ې ې ی ی

ښی ې یې ی ی (ی ې) ی ړی ی.

ی ی ړیڅ ی :

ښې ې څڅ ګی ی

ګ

یې ې ړګی ی ګ ی

ښې ی ...

ی ګ ې ی ښ یی ی ی. ټ ې ګګ ې څ ډې یې ی ګۍ ې ی ښ یې ی څ ی ښ ی :

ږ ی ی ښ ی ډی ږ

Ș ی ې ړ ښ ی ډیې ړ یی یښ ې څګ ږ ی ې ټیږې یښې یې ښ ی ې ړ ې ړ ی ی ګ (ټ ) ښ ی.

۳ Ԙ ټې ې Ș ګګ:

ټ ښ ۍ یی ی ی ګی . ی ی јی ϡ ی ϡ ښ ی ړ ې ی ې ې ږ ې څ یی ی ی ې څ څګیږ ې ښ ځګړ ښ ی ې ډی ړ ې .

ړ ې ی څ ی ΁ ټی ډی ښ ې ښ ΁ ی΁ ډی ی ی ګ یږ ې ې ی ګ ښ ی ی یې ی ڼ ې ی ټ ې ې ی ی.

ې ی ې ی څ ړښ ې ګډ ړۍ ې یې ږې ې یې ډې . ی ی ځی ې ی ʘیږ. یی ښ ې ږ ی یې ځ یی ې ۍ ږۍ ی ې ی . ښ ی ګ ی څ ړ ړ ډیې ԁړې ځ ې ی یڅ ی ی ې یې ګځ. ټ ې ی ړیڅ ی ګڼ ږې ې ی ړ یی یې ږ ی ړ ې ږ ې ښ ړ ډی ږ څ ړ ړې:

ی ې ی ې ې څڅ څڅ

ی ې ې څڅ څڅ

ی:

ی ی څ ییږ ې ټ ی- Ԙ یی Ș ی ګی ې یڅ ډ ی ی ی څ یی ی یڅ ی ړ ی () یی ځ ې ډی ګی- Ș ځ (۱۳۲۲) ی ې ی ړ . څیړ ړی ځ ټې ې ګی ی ټ ΁ ښ ی ی .

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از اصالت صرف با ذکر منبع و نام اصالت مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به اصالت می باشد

Copyright2006Esalat

 

www.esalat.org