پرچمداران جوان و

 کهنه کاران مبتذل و محافظه کار

نوشته : محمد ظاهر دقیق

یکشنبه، ۱۱ جنوری ۲۰۰۹
 

زمانیکه از بایکوت محفل زنده یاد کارمل فقید توسط کهنه کاران مبتذل ح.د.خ.ا.، که خود آنها در دوران حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک در بربادی دست آوردهای حکومت دموکراتیک افغانستان نقش اساسی و عمده را بازی کرده اند و در داشتن چوکی های مهم، عیاشی ها و زندگی مجلل و دوروئیها مقام اول را دارا بودند، با خبر شدم و از همه بدتر اینکه آنها دست به اقدام حسودانه، نا مردانه و بی شرمانه جهت جلو گیری از اشتراک انبوه رفقا، دوستان و هموطنان در محفل ۲۹ دسامبر ۲۰۰۸ زدند نهایت متآثر گردیدم و اقدام جاهلانه ای رهبران شوراهای اروپائی و کشوری نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی و حزب متحد ملی سوالات زیادی را برایم خلق نموده است و حتی این اقدام آنها را منحیث یک فرد چپی کودکانه شمرده و آنرا شدیداً محکوم می نمایم و از اعضای اصیل ح.د.خ.ا. که نظر به اعتقادات پاک سابق شان به آنها گوش فرا داده اند دعوت به عمل می آورم که در مورد عضویت شان درین سازمانها (نهضت فراگیر، متحد ملی و نهضت آینده) تجدید نظر نموده و در مورد ستراتیژی و تاکتیک جدید در عصر نوین قرن ۲۱ صادقانه تفکر نمایند و خود شان را از قید محافظه کاران، کهنه کاران، فرکسیون بازان و افرادیکه تومورهای سرطان در وجود شان ریشه دوانده، آزاد نمایند. برگزاری محفل ۲۸ دسامبر که در حقیقت بخاطر جلوگیری از اشتراک رفقا و هموطنان ما در محفل ۲۹ دسامبر سازماندهی گردیده بود، واقعاً یک عمل بسیار جاهلانه و خورد تلقی میگردد.

این عمل جاهلانه بیانگر عقبماندگی تفکر رهبران این سازمانها بوده و بیانگر حسادت و تنگ نظری، خودخواهی، محورطلبی، انحصار طلبی و دگماتیزم مفکوروی آنان بوده که منجر به بروز چنین اقدام و عمل خورد گردیده است. آنها با این عمل شان یکبار دیگر ثابت نمودند که آنها از نیازمندیهای عصر جدید عقب مانده و نمی خواهند که غیر از آنها دیگران نیز وجود داشته باشند. در حالیکه عقل سلیم آن را می طلبید که ابتکار و جسارت فرزندان جوان ح.د.خ.ا. را مورد حمایت و ستایش قرار می دادند و پیام های تبریکیه ای این سازمانها و هم چنان اشتراک نمایندگان آنها درین محفل و حضور فعال شان نشان می داد که غیر از خود به دیگران نیز احترام قائیل بوده و آنها از جمله ای انسانهای واقعاً دموکرات می باشند. دنیای فعلی دنیای کاملاً جدید است و در عصر حاضر باید بگونه دیگر بود و خود و نظریات خویش را ناگذیر باید عوض کرد. متأسفانه آنها با این عمل خود در پهلوی دشمنان کارمل فقید قرار گرفتند و آنها هنوز هم به آن می اندیشند که زمانی آنها یک کسی بوده اند، این چوکی و یا آن چوکی را اداره کرده اند و به همان کردار سابقه شان می بالند.

گرچند که تدویر محفل ۲۸ دسامبر از طریق دادن دستور ناگهانی اُپراتیفی و مخفی رهبران جاهل این سازمانها (نهضت فراگیر و متحد ملی) به اعضای این سازمانها از طریق دادن هدایت و دستور آنی صورت پذیرفته و حق العضویت اعضای این سازمانها در راه حسادت، تنگنظری و تجارت سیاسی و سوء استفاده از نام ببرک کارمل و بقا و هست و بود خودشان به مصرف رسیده است.

دوستان، رفقا و هموطنان ما مطلع اند که برگزاری هشتادمین سالروز تولدِ زنده یاد کارمل عزیز یکی از مفکوره ای پرچمداران جوان ح.د.خ.ا. بود که در سایت وزین «اصالت» بیشتر از سه ماه قبل برای اولین بار طرح و طی اعلامیه ها، پیام ها و فراخوان ها پیشنهاد گردید و ماهها درین راه نشرات ویژه، اقدامات و تدابیر تبلیغاتی و عملی را روی دست داشتند و قلم داران «اصالت» همه ای زمینه های مساعد را بخاطر تجلیل ازین یاد بود بوجود آورده اند. سایت «اصالت» با وجود نظریه های مخالفین در مورد تجلیل و بزرگداشت از سالروز تولد زنده یاد کارمل درین راه استوار و متین به پیش رفت و بالآخره به موفقیت های مزید نائیل گردید. با نشر صدها پیام و دهها مقالات و مطالب متواتر و پیهم زمینه کاملا مساعد گردید و فضا از هر نگاه تغییر نمود.

این نظریه، قسمیکه رهبری نهضت فراگیر و متحد ملی همیشه عنوان میکردند، که زمان تجلیل زنده یاد کارمل مرحوم رهبر ح.د.خ.ا.هنوز مساعد نبوده، از ریشه بی اساس بوده و این یک نظریه ای محافظه کارانه و بزدلانه محسوب میگردد. تربیت انسانها، یک گروه، اعضای یک حزب، یک نسل و یا یک جامعه صرف از طریق انتقال فرهنگ، عنعنه و افتخارات ما قبلی های آن صورت می پذیرد. چندی قبل مقاله های در بعضی از سایت های انترنیتی درمورد کیش شخصیت نشر گردیده بود مورد توجه ام قرار گرفت. در بارۀ این مقالات باید افزود که تجلیل و بزرگداشت از سالروز تولد زنده یاد کارمل رهبر فقید ح.د.خ.ا. از افتخارات چپی های افغانی بوده و هیچ نوع ارتباطی به کیش شخصیت ندارد، ما فقط از اعمال درست و شهامت رهبر محبوب ما، از افتخارات حزب ما، معلم و رهبر مبارزات افتخار آمیز تاریخ نهضت ما تجلیل به عمل آورده ایم، و درسهای را به نسل های جدید مبارز "چپی" ما استنتاج نموده و آنرا در شرایط نوین مورد انطباق قرار میدهیم. کارمل سر تاج جنبش چپی های افغان است و کارنامه ای کارمل بسا عظیم و تاریخی است و او افتخارش در آن است که محبوبیتش در حال افزایش است.

در حالیکه راستیها و رهبران مجاهدین (!) با وجود انجام جنایات و فاجعه های انسانی هر ساله روزهای مرگ رهبران جنایت پیشه شانرا با افتخار تجلیل می نمایند. اما، ما چپی ها دو دهه است که محافظه کاری می نمائیم و از ارائه افتخارات و واقعیتهای تاریخی انکار می نمائیم و یا از نگاه ایدئولوژیکی نسبت به عصر حاضر عقب ماندیم و یا از حد زیاد مانند یک چپ افراطی می اندیشیم. ما باید خویشرا تغییر دهیم و با تقاضای زمان بمثابه ای چپی های نوین خویش را عیار نمائیم و صادقانه و جسورانه واقعیت ها را ولو که نقص خود ما و به ضرر ما هم باشند به مردم با صراحت اظهار نمائیم تا باشد مردم به ما دوباره اعتماد نمایند. من کاملاً مخالف توصیف های بی مورد و ستایش آمیز بوده که در زمانش متأسفانه باعث تضعیف و شکست ما نیز گردیده بود. ما باید چپی های جدید انتقادی باشیم و از نقد خود آغاز نمائیم.

نکته ی جالب دیگر اینکه رهبران شوراهای اروپائی نهضت فراگیر و متحد ملی همیشه در تبلیغات خصمانه خود علیه ابتکار تاریخی سایت وزین «اصالت» برای دیگران می گفتند که رفیق ببرک کارمل متعلق به همه مردم و کشور و تمام احزاب و سازمانهای جداشده از بدنه ح.د.خ.ا. است و در تجلیلی که از آن بزرگمرد صورت میگیرد باید نماینده های تمام احزاب و سازمانهای جداشده از بدنه ح.د.خ.ا. در کمیسیون تجلیل و بزرگداشت عضویت داشته باشند (که البته این را صرف بخاطر مطرح شدن خودشان در میان میگذاشتند) و تمام اعضای این احزاب و سازمانها در این بزرگداشت سهم فعال و اشتراک داشته باشند. ولی زمانیکه خودشان به خاطر ضربه زدن به محفل تاریخ ۲۹ دسمبر ۲۰۰۸ «اصالت» به شکل ناجوانمردانه ی آن که حتی مطابق رسم و اخلاق افغانی هم نمیباشد، یکروز قبل آن بخاطر سبوتاژ، تحریم و بایکات آن نشست سازمانی و تشکیلاتی خودرا به خاطر فریب دیگران و ضربه زدن به «اصالت» به نام "بزرگداشت از سالروز تولد ببرک کارمل" دایر نمودند، که به اصطلاح عامیانه ی مردم ما به یک تیر دو هدف را نشانه گرفته باشند، به استثنی رهبری و اعضای هردو سازمان نهضت فراگیر و متحد ملی و چند شخصیت مستقل سیاسی رسماً نماینده های هیچ سازمان، حزب و تشکل دیگری دراین محفل دعوت نگردیده و شرکت نداشتند و نی هم در کمیسیون آنها عضویت داشتند و نی هم پیامهای شان دراین محفل قرائت گردید. اینکه چرا انتظار و توقعی را که از «اصالت» داشتند خودشان بالای خود تطبیق نکردند خود درین زمینه پاسخگو و مسؤول میباشند. خوشبختانه در محفل بزرگداشت «اصالت» تقریباً نماینده ها و اعضای تمام سازمانها، احزاب و خارج ازین حلقات حتی هموطنان غیرحزبی ما نیز سهم فعال داشته اشتراک ورزیده بودند و حتی سخنرانی ها و پیامهای خودرا نیز از طریق تیلیفون به شکل زنده تقدیم نمودند و خیلی هم با شکوه در تالار مجلل در مقایسه به محفل تاریخ ۲۸ دسمبر نهضت فراگیر و متحد ملی که در یکی از مدرسه های دینی ترکها در شهر آرنهم که گنجایش در حدود سه صد نفر را داشت دایر گردیده بود، برگزار گردید.

اینها (رهبری نهضت فراگیر و متحد ملی) همیشه برعلیه ابتکار تاریخی «اصالت» در اینجا و آنجا تبلیغ میکردند و میگفتند که تا هنوز وقت و زمان تجلیل و بزرگداشت از شخصیت ببرک کارمل نرسیده است، ولی سوال اینجاست که چی شد که به یکباره گی موقع، وقت و زمان تجلیل و بزرگداشت از این شخصیت رسید و رفقای ارجمند و بزرگ(!) رهبری دیروز مان و مسؤولین پُشت پرده و پیش پرده ی این سازمانها از این شخصیت بزرگ در چوکات صرف دوسازمان (نهضت فراگیر و متحد ملی) تجلیل میکنند و از دیگران («اصالت») توقع داشتند که باید بسیار وسیع و با شکوه تجلیل گردد و از همه احزاب و سازمانها رسماً دعوت به عمل آید؟ ولی خودشان چی کردند؟ و چگونه تجلیل کردند، در عقب در های بسته؟!! آنهم چی تجلیلی که به شکل دزدانه، بزدلانه، ناجوانمردانه و مخفیانه بر اساس دستور و آنهم در چی تالار مجللی(!) (مدرسه ی دینی ترکها) و چی با شکوهی؟! و چی هم وسیع؟!! و آنهم با شرکت تمام احزاب و سازمانها و همه مردم و غیرحزبی ها !!!

نکته ی دیگر اینکه رهبری شوراهای نهضت فراگیر و متحد ملی همواره بخاطر مغشوش ساختن ذهنیت های دیگران میگفتند که هرگاه از چنین یک شخصیتِ بزرگِ مانند زنده یاد ببرک کارمل تجلیل به عمل می آید باید دانشمندان، سابقه داران و همرزمان آن بزرگمرد که یک عمر یکجای با آن بزرگمرد در زمان حاکمیت و قبل از حاکمیت مبارزه کرده اند گزارش کار و فعالیت و مبارزه سیاسی پنجاه ساله و دستاورد های دوران حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک را تحت رهبری و زعامت زنده یاد ببرک کارمل در بیانیه ی اساسی محفل ارایه نمایند. هرگاه چنین نشود این یک صدمه ی بزرگ به شخصیت والای آن بزرگمرد میباشد. و این کار از عهده و توان و صلاحیت این چند جوان که این ابتکار(!) بی موقع را کرده اند پوره نمیباشد و اینها به شخصیتِ آن بزرگمرد صدمه می زنند و نمی توانند چنین یک گزارشی را تهیه نمایند.

دوستان گرامی،

حالا که مسؤولین شوراهای اروپائی این دوسازمان یعنی نهضت فراگیر و متحد ملی بخاطر فریب دادن دیگران و سوء استفاده از نام آن بزرگمرد، که سالهای متمادی دربارۀ اش خاموشی اختیار نموده بودند و اصلاً نامش را  بر زبان نمی آوردند، و ضربه زدن به ابتکار تاریخی «اصالت» خودشان نشست سازمانی و تشکیلاتی خودرا تحت نام "محفل بزرگداشت از سالروز تولدِ آن بزرگمرد" به شکل دستوری، اُپراتیفی و مخفی، بدون آنکه خبر آنرا در ارگانهای نشراتی خود از قبل و یا هم در آستانه ی برگزاری آن اعلام و نشر نمایند و از دیگران هم دعوت به عمل بیآورند، در یکی از مدرسه های دینی ترکها در شهر آرنهم هالند به تاریخ ۲۸ دسمبر برگزار کردند باید پرسیده شود که رهبران عالیقدر(!)، شما که دستور دادید و محفلی را به مناسبتِ هشتادمین سالروز تولد آن زنده یاد برگزار کردید در کدام بیانیه ی اساسی تان از کار و فعالیت و مبارزۀ پنجاه ساله آن بزرگمرد گزارش ارایه کردید؟ آیا شما از عهده ی این کار بزرگ و خطیر برآمدید؟ آیا شما به شخصیتِ آن بزرگمرد "صدمه" زدید یا جوانان؟ افتخار به جوانان! یکبار دیگر مهربانی کنید و بیانیه ی اساسی محفل تاریخی ۲۹ دسمبر را که در سایت وزین «اصالت» به نشر رسیده است مطالعه نمایید تا خوب ملتفت شوید که جوانان چگونه بیانیه ی اساسی و گزارش از کار و فعالیت و مبارزه پنجاه ساله رهبر بزرگ خودرا و دستاورد های دوران حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک را تحت زعامت آن بزرگمرد تهیه میکنند. شما که از دیگران («اصالت») این توقع و انتظار را داشتید، حالا خود بگوئید شما چی کردید و این گزارش و بیانیه ی اساسی تان که در آن  کار و فعالیت و مبارزه پنجاه ساله و دستاورد های دوران حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک تحت زعامت و رهبری زنده یاد ببرک کارمل منعکس شده باشد در کجا به نشر رسیده است؟ جالبتر اینست که در این محفل محترم علومی، محترم شفیق الله توده یی، محترم سادات و محترم حبیب منگل و دیگران نیز سخنرانی نموده اند لیکن متن سخنرانی های ایشان در نشرات شان به نشر نرسیده است که این خود سوال برانگیز میباشد. خوبتر میبود که ما باخبر میشدیم که علومی صاحب، توده یی صاحب، رفیق سادات داماد آن بزرگمرد و در آخرین تحلیل داکتر صاحب حبیب منگل  چگونه بیانیه ی را به این مناسبت ایراد نموده اند و محتوای آن چی بود که متاسفانه به جز خودشان و کسانیکه درآن محفل اشتراک ورزیده بودند دیگران نمیدانند. محترم نوراحمد نور به مثابه یک عضو سابقه دار حزب چرا سخنرانی نکردند که باید میکردند و این خود سوال برانگیز است؟ نکند مانند ماهی دهن شان پُر از آب نباشد؟!

گفتنی ها زیاد است. همین یکی دو نکته به عنوان "مُشت نمونه خروار" فکر میکنم کافی خواهد بود.

ولی کهنه کاران و محافظه کاران و رهبران جفاکار حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک که در زمان حاکمیت هم به رهبر بزرگ مان زنده یاد ببرک کارمل جفا کردند، هم به حزب، هم به صفوف و هم به مردم و کشورما از ابتدا مخالفتها و حسادت های شانرا در رابطه به ابتکار تاریخی سایت وزین «اصالت» تبارز دادند و با گذشت زمان با نزدیک شدن تاریخ ۲۹ دسمبر، خود شان خلافِ تبلیغات، تقاضا ها، خواست ها و گفته های خودشان که در طول بیشتر از سه ماه برعلیه ابتکار تاریخی و بی سابقه «اصالت» به راه انداخته بودند و شب و روز مصروف توطئه بودند یکبار دیگر به خاطر فریب، مغشوش ساختن اذهان و در قید نگهداشتن اعضای معتقد و وفادار به رفیق ببرک کارمل و ح.د.خ.ا.، که بنا بر ناگذیری های در سازمانهای شان عضویت دارند، به نشر مقالات و مطالب در مورد زنده یاد کارمل و نشر نوارهای ویدیوئی رفیق ببرک کارمل، که در طول سالیان متمادی یعنی از فروپاشی حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک تا به امروز یعنی ۱۷ سال آنرا در گاوصندوق های خود حبس و قید کرده بودند،   پرداختند. این اقدام شان در حقیقت شکست و سراسیمگی آنهارا تبارز میدهد و پرچمداران جوان ثابت نمودند که آینده ای جنبش به آنان تعلق دارد و آینده به جوانان تعلق خواهد داشت.

واقعاً به جا گفته اند که: «زمستان میگذرد ولی روی سیاهی به ذغال می ماند»

 

به پیش در راه خدمت به انسان زحمتکش

فرخنده باد  ۴۴ مین سالگرد تأسس ح.د.خ.ا.

زنده باد خاطره جاودان شهدای راه آزادی

 

محمد ظاهر دقیق

 

 bamyan_7@hotmail.com

bamyan_1@hotmail.com

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org