تهیه و ترتیب :

 ماستر علوم سیاسی، ع . ق . فضلی

 


 

نهم سنبله ۱۳۴۶ جاده میوند- کابل- سه سال بعد از تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان.
زنده یاد ببرک کارمل در صف اول با لباس ملی افغانی دیده میشود.

نهم سنبله که همه ساله از جانب سلطنت عوامفریبانه و سطحی و به شکل تظاهرات بی پایه فرمایشی برگزار می گردید، از جانب حزب ما مبدل به روز همبستگی پیکار جویانه انقلابی با برادران پشتون و بلوچ گردید. دیگر همه ساله هزاران و ده ها هزار هموطن آگاه ما در زیر درفش پُرافتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان گرد آمده و از این روز به مثابۀ یک سُنت پُرجلال انقلابی تجلیل بعمل می آوردند.

همه ساله تجلیل از نهم سنبله معنی تجدید مستحکمتر پیمان انقلابی با مبارزات برادران پشتون و بلوچ را داشت و در امر استحکام هرچه بیشتر پیوند هایی که ریشه های آن در درازنای تاریخ نیرو گرفته بودند، نقش مهمی را ایفا نمود.

نهم سنبله مصادف است با جشن عنعنوی برادران پشتون و بلوچ. در تاریخ مبارزات پُرافتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان تجلیل همه ساله ازین روز بمثابۀ روز پُرجلال همبستگی با جنبش آزادیبخش ملی برادران پشتون و بلوچ به یکی از سنن پُرافتخار مبارزه و وفاداری حزب ما به اصول زرین انترناسیونالیزم پرولتری مبدل شده است.

ما همواره منافع حیاتی خلق ما را در مبارزه انترناسیونالیستی بخاطر احقاق حقوق حقۀ همه ملل و خلق ها جسته و از تمایلات تنگ نظرانه ناسیونالیستی پرهیز کرده ایم.

تاریخ دو قرن اخیر در منطقۀ ما طوری بوده که استعمار انگلیس با سیاست محیلانۀ خویش با مهارت تمام توانسته است، بد ترین انواع منابع تفرقه و جدایی را میان خلقها ایجاد نموده و از لحاظ درازمدت تاریخی موانع عدیده یی را در سر راه وحدت خلقها و تأمین حقوق برحق آنان بجا گذاشته است.

ولی در اوضاع و احوال کنونی در اثر تغییر حیرت انگیز تناسب نیرو ها به نفع صلح، دموکراسی و ترقی اجتماعی، جنبش های آزادیبخش ملی از تکیه گاه نیرومند مادی و معنوی و فضای مساعد بین المللی در جهت بدست آوردن خواسته های معقول و برحق خود برخوردار اند. افتخار بزرگ حزب ما در اینست که در طول حیات آن مبارزین سرسپرده و بیدار آن توانسته اند همگام با تحول اوضاع عمومی جهان و با وفاداری خدشه ناپذیر باصول انترناسیونالیزم پرولتری در کنار تمام جنبش های آزادیبخش ملی برادران پشتون و بلوچ قرار داشته باشد.

تاریخ شاهد است که بار ها دولت ها، احزاب و جنبش ها در زمینه برخورد با مسائل ملی در کشور های آسیا، افریقا و امریکای لاتین با اشتباهات بزرگی رو برو بوده اند. ما باتکای تجارب حاصله و با وفاداری باصول ایدئولوژیک و مرام سیاسی خویش تا حدود توان توانسته ایم از سطح اشتباهات خود را دور نگهداریم.

ما همواره معتقد بوده ایم و امروز بیشتر از هر وقت دیگر باتکای تجربه حاصله اعتقاد قوی داریم که یگانه راه حل مسایل مربوط به سرنوشت ملت ها تنها و تنها راه تعقل، تن دادن به حقوق حقۀ خلقها و شناسایی حق مسلم آنان در امر تعیین سرنوشت خویش میباشد.

ما درین روز پُرافتخار جشن و همبستگی مبارزات دلیرانه برادران پشتون و بلوچ امیدوار هستیم که همه قبایل و خلقهای پشتون و بلوچ وظایف شریفانه انقلابی خود را در قبال انقلاب نجاتبخش افغانستان و مبارزه علیه باندهای وحشی صفت ضد انقلابی افغانستان ایفاء نمایند.

ما احساس عمیق همپیوندی و برادری خدشه ناپذیر انقلابی خود را با برادران پشتون و بلوچ همچون صخره های استوار و تزلزل ناپذیر حفظ خواهیم نمود. هیچ نیرویی قادر نخواهد بود آن رشته های نیرومند فرهنگی- تاریخی را که ما را بهم پیوند میدهد درهم شکند.

ما با امیدواری و خوشبینی واقعی علمی به آینده می نگریم و ایمان داریم که در اثر تغییر سریع تناسب نیروها در سطح جهانی به نفع نیروهای صلح، ترقی و دموکراسی هر روز جنبش های آزادیبخش ملی گام به گام پیشرفته و مواضع نوینی را تصرف میکنند. ما یقین کامل داریم که در سطح منطقه ما جنبش های آزادیبخش ملی با الهام و باتکای پیروزی های انقلابی خلق ما به پیروزی های بزرگ و نوینی دست خواهند یافت.

حقیقت انقلاب ثور، دوشنبه ۸ سنبله ۱۳۶۱ مطابق ۳۰ اگست ۱۹۸۲

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

www.esalat.org