دوشنبه، ۱۹ نومبر ۲۰۰۷

دوست وفادار شما

مصاحبه یا صحبت دوستانه و غیررسمی؟

 

پاسخ از زبان خود رفیق کارمل بزرگ به نقل از ولادیمیر سنیگیریف:

  

ولادیمیر سنیگیریف :

ـ اجازه بدهید! بر حسب آنچی که من از بعضی از رفقای افغان شنیده ام، گویا در رهبری حزب توافقی وجود داشته دال بر اینکه: اگر ح.د.خ.ا  را خطر قلع وقمع تهدید نماید، باید بلادرنگ علیه رژیم اقدام صورت گیرد. در آخر اپریل تمام رهبران شما زندانی شدند و خطر واقعی درهم شکستاندن حزب به وجود آمد. بدین لحاظ آنچی که به وقوع می پیوست، واقع شد. تمام محققین ما و غربی ها درین زمینه متفق الرأی اند.

ببرک کارمل :

 ـ نظر رسمی چنین است. ولی یکی مسأله دادن مصاحبه برای ژورنالیستان و تاریخدانان است و دیگر مسألهء برداشتن پرده از روی حقایق واقعی. ما و شما اکنون به مثل دو دوست با هم حرف میزنیم و کدام مصاحبه ای انجام نمیدهیم. همینطور نیست؟

ولادیمیر سنیگیریف :

من که آمادهء شنیدن چنین حرفی بودم، با سر تصدیق کردم.

... ببرک کارمل مطلقاً مرا در استفاده از وسایل ضبط صوت منع کرده بود و حتی در آغاز یادداشت کردن را نیز اجازه نمیداد. بدین لحاظ زمانی که به خانه برمیگشتم تا نیمه شبها میکوشیدم صحبتهای مان را، که در حافظه ام بود، دوباره سازی نموده و بر روی کاغذ بنگارم..

 

منبع : سایت وزین دیدگاه، اسیر سریبریانی بور ـ بخش دوم ـ  ترجمه فیاض نجیمی بهرمان

 

یادداشتِ اصالت:

رفقای عزیز، رزمنده گان ح. د. خ.ا. !

سایت اصالت افتخار دارد که ناشرِ افکار ح.د.خ.ا بوده و به هیچ کدام از سازمانها، احزاب، جزایر، نهضتها، فرکسیونها، نهادها، کمیته ها، جنبشها، کمیسیون ها و گروپهای درونمرزی و بیرونمرزی جدا شده از پیکر ح. د. خ. ا. مربوط نمیباشد.

در عین حال که رهبری تمام این حلقات نامبرده بالا مورد تائید ما نمیباشند، از تمام رفقای صفوف اين حلقات که بنابر ناگزیریهای معین در این تشکیلات عضویت دارند، صمیمانه تقاضا ميکنیم که روابط خود را با این تشکیلات قطع نمایند.

ح. د. خ. ا. یک نظام سلطنتی نیست- که اعضای فامیلِ اساسگزاران آن- میراثخواران آن باشند!

این حزب شهیدان گلگونکفن انقلابی و حزب صفوف معتقد و وفادار به اندیشه های پیشروِ انقلابی و مردم زحمتکش افغانستان میباشد، نی حزب معامله گران رسوای تاریخ، جفاکاران و خاینان که با شورای نظار و نیروهای راست ارتجاعی قرون وسطایی در زد و بند و معامله بودند و تا کنون هم هستند.

گرداننده گانِ صفحهء انترنيتی اصالت، با پيروی از اصولِ بنيادی مبارزه در راه رهايی ستمکشانِ جهان، منطقه و به ويژه سرزمينِ ما، با سربلندی و بيهراس از هرنوع مانع، پيوندِ رهبران، مؤسسان و بزرگمردانِ جنبش چپ را چه در زمانِ حيات و چه پس از درگذشتِ شان، فراتر از حيطهء خانواده های شان پنداشته و با قاطعيت عليه پنداشتهای واهی و سنتی سنتگرايان بيخبر از تعاليم پيشرو جنبش مترقی جهانی، قرار دارند.

ما را عقيده بر اين است، تا همهء آن هايی که خود را متعلق به خانوادهء چپ و وارث مبارزاتِ سرافرازانِ جنبشِ چپ و انقلابیِ گلگون کفنانِ کشورِما ميدانند، بايد با آرمانهای شريفانهء آغازين ح. د. خ. ا. و غرضِ تحققِ آن اصل و قانونمنديهای اين پيکارِ تاريخی را در روندِ مبارزه و نبردِ آگاهانهء شان فرا گرفته و از ايفای نقشهای تبهکارانهء شان که حيثيتِ هيزم آوران را به نيروهای جهنمی ارتجاعی دارند، دست بردارند.

 

درود بر روانِ شهدای ح. د. خ. ا. !

افتخار به مبارزان انقلابی ح. د. خ. ا. !

ننگ و نفرین ابدی تاریخ بر معامله گران و تاجران سیاسی ح.د.خ.ا. !

 

زنده گـــی سياسی و اجتماعی کـــارمــلِ بزرگ الگوييست برای ادامهء رزمِ انقلابی در برابرِ ارتجاع کهنه و نو!

 

 

فضل الرحیم همت

 

    

 

   www.esalat.org