تاریخ ارسال به اصالت:
دوشنبه، ۱۶ جون  ۲۰۰۸


نورمحمد سنگر

۱۴ ثور ۱۳۶۵ خورشيدی به مثابۀ سرآغاز تراژيدی تشکيلاتی حزب دموکراتيک خلق افغانستان، ثبت تاريخ است. بد بختانه بعد از اين روزسياه و ننگين، عده ای از رهبران حزب، تحتِ جو سياسی بوجود آمده در سطح بين المللی، به اشارۀ دشمنان تاريخی ميهن مرد خيز و مردم حماسه آفرين افغانستان، با کارد و قيچی های ساخت سازمانهای جهنمی جهان سوزان امپريالیستی (کارتل ها، تراست ها و کانسرسيوم ها) با ارتجاع سياه مذهبی، آخوند های ستمگر غربی، نظاميگران زورگو و عقبگرای پاکستانی . . . به جان حزبِ محبوبِ تاريخسازِ دموکراتيک خلق افغانستان (حزب قهرمانان و شهيدان) افتيدند. ديری نگذشت که بازار گروهک سازی آغاز گرديد و تا کنون اين پروسه ادامه دارد.

اخيراً در سايت پندار مقاله گونه ای به نشر رسيده و پنداشته اند که از شاخه های انشعابی، فقط: نهضت فراگير ترقی و دموکراسی افغانستان و حزب متحد ملی . . . گويا احزاب سراسری اند و اکثريتِ مشروع را دارند . . .

نگارنده به مثابۀ عضو سابقه دار ح.د.خ.ا. اين کوتا انديشی آن دوستان را مردود دانسته و لازم به ياد آوری ميدانم: حزب عاليترين شکل سازمان سياسی است که در آن طرفداران يک آرمان، آگاهانه و داوطلبانه دور هم جمع می شوند و بخاطر تأمين منافع يک طبقۀ معين مبارزه ميکنند.

نهضت فراگير ترقی و دموکراسی، حزب متحد ملی، حزب کنگرۀ ملی، حزب فعالين صلح افغانستان و ساير سازمانهای منشعب از ح.د.خ.ا.، نه ادامه دهندۀ راه و آرمان آن حزب به حساب ميروند و نه مدعی آن بوده ميتوانند!

ح.د.خ.ا. در وجود شايسته ترين، با تقوا ترين، پاکترين و متعهد ترين فرزندانش زنده است و فعالانه در سنگر پيکار حق طلبانۀ زحمتکشان افغانستان، به هدفِ زدودن (رنجهای بيکران خلق) مبارزه می نمايد.

به باور اين کمترين و به گواهی تاريخ، نه اکثريت، نه اقليت، بلکه حقيقت مهم است و حقيقت اين است که حزب دموکراتيک خلق افغانستان، انتخابِ تاريخی زحمتکشان ميهن ماست که با پرچم پُرافتخار و ايديولوژی جهانشمول، در کنار همه زحمتکشان جهان به مبارزۀ انقلابی اش، در جهت آزادی و سعادت انسان زحمتکش و اعمار جامعۀ نوين و فارغ از هر نوع ستم و بهره کشی، ادامه ميدهد و ضرورتی به رسميت شناخته شدن، از جانب (انستيتوت دموکراسی C. I. A   در کا بل)، حکومت دست نشانده و مرتجعين اخوانی و هم پالکی با روشنفکرنماهای آن نيز احساس نمی نمايد.

 

 

 توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org