دوشنبه، ۴  فبروری  ۲۰۰۸

 


محمد ابراهیم سکندری

پاسخ به آن  عامیانه گرایی گنجی

 تجاربِ جوامع بشری نشان میدهد، که انسانها در مواقع مختلف، پیهم به خاطر دفع و طردِ مشکلات و جهت رسیدن به اهدافِ موردِ نظر مبارزه نموده اند؛ راهها، طريقه ها و امکانات بیرونرفت آن را بعضأ عجولانه و بعضأ هم با درکِ دقيق از واقعیتهای عینی جامعه سنجش نموده اند.

تصامیم عجولانه که از منطق ضعیف نشأت مینماید و تصمیمگیرنده مُتیقن است که با منطقِ بلند و با استدلالِ قوی در قبال حوادث ابرازِ نظر نموده، اما، برخلاف، در جریان ارائهء آن به واکنشهايی بر میخورد که نمیتواند آن را تلافی نماید و ناگزیر به جمعبندی طرحهای به اصطلاح منطقی مجدد خویش در قبال حوادث میگردد.

 کجا کاری کند عاقل      که بار آرد پشیمانی

 اما، تصمیم منطقی و سنجشِ استوار بر معیارهای علمی و عقلانیت است که ميتواند متضمن سرفرازی و نمايانگرِ ذخايرِ علمی و منطقی و دربر دارندهء صفتِ گنجی(!) برای نقاد و يا ارائه کنندهء تصميم يا استدلال در زمينه باشد؛ در غيرِ آن هويتِ فرد را جز در صفتهايی چون، سرفرودِ بی گنج، در چیزی ديگری نميتوانِ يافت(!)

 نوشتهً سرفراز گنجی، تحت عنوان "خاموشی برای چی" در سایت وزین پندار، یکی از این قماش ریخته های غیرِعقلانیست، که از بالای موبلِ (چوکی) نرم و الگوی مُدل سال با رنگ مرغوب و نوازشگرِ اعصاب و با گوش فرادادن به زمزمه های ميلوديهای شبهنگام برخاسته است و در فضای تخیُل به حُکمفرمايی و نظرپردازی پرداخته است و خواسته تا استقامتها و اهدافِ جریانهای سیاسی را در مطابقت با اميالِ فردی خود سوق و اداره نمايد.

 آنچه سرفراز گنجی هدایت فرموده، بيانگرِ عدم آگاهی او از وضع سیاسی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی فعلی کشور میباشد. ای کاش، که خود داخل کشور به سر میبرد و بر اصول و پرنسیپهای حاویِ منافع ملی و ارزشهای آن پی میبرد و ادعای تکنظرانه و خيالبافانهء خود را در حينِ برخورد و يا نقدِ نیروهای مترقی و ملی کشور و نیروهای مطرح بحثِ جامعه ارجحیت نمیداد.

 ميخواهم، دربارهء آنچه در مورد حزب متحد ملی افغانستان و اعلامیهء شورای عالی حزب متحد ملی افغانستان که از جانبِ آقای گنجی(!) به رشتهء تحرير آمده است، صراحت دهم، که حزب متحد ملی افغانستان به مثابهء اولین حزب سیاسی مترقی در شرایطی در کشور تأسیس گردید، که بنیادگرايی بیداد مینمود، رهبری و اعضای حزب متحد ملی افغانستان توانستند با استطاعت کامل درفش به خاک افتادهء دموکراسی و عدالتخواهی را در کشور در اهتزاز در آورند و در قبال حوادث و انکشافات موضعگیری علمی و منطقی نمایند و در وقت کم به عنوان یک حزب مترقی و ملی در سطح کشور و جامعهء بین المللی از اتوریتهء خاص برخوردار گردند.

پی بردن به واقعيتهای بعد از جنگ سرد زمينهء بازسازی را در انديشهء انسانِ آگاه به ويژه روشنفکران سرزمين ما به وجود آورده است. که بر همين مبنا سازمانهای جديد و انعطاف پذير پا به عرصهء فعاليت سياسی گذاشته اند، که هستهء ساختار فکر وعمل آن ها را منافع ملی و پايان دادن به بحران فاجعه انگيز کشور، تأمين صلح و امنيت سراسری و حفظ استقلال و يک پارچه گی ملی اين ميراث کبير نياکان ما، اعمار مجدد ميهن، تأمين همه جانبهء حقوق بشر، حاکميت قانون، تأمين دموکراسی و اعمار جامعهء مدنی برشالودهً نظام دموکراتيک مطابق با خصوصيات ملی تشکيل ميدهد.

 بنأ متأسفانه ساحهء دید و درک آقای گنجی از همان زاویهء کلاسیک و دگم است، که هیچ گونه تحول را در جامعه و سطح جهان نمیتواند بپذیرد.

امیدوارم، در مورد اعلامیهء شورای عالی حزب متحد ملی افغانستان که جناب گنجی آن را به نقد مبتنی بر بی گنجی ، گرفته است، در مورد طرزِ استفاده از واژه ها و مفاهيمِ به کار رفته در متن و رعايتِ معيارهای سخن و خطاب و ارزشمندی فرهنگی- سياسی يک تبصره يا رساله، از دوستانی که در اطراف خود دارد، طالب معلومات گردد آن گاه به ارزشمندی سياسی و موقعيتِ عملی صادرکننده گانِ اعلاميه پی خواهند برد .

از جانبی، پيشنهاد مينمايم، تا دوست منتقد (گنجی) در آینده ها اگر خواهان نقدِ مسأله و يا مطلبی شود ، لطف نموده، هویتِ خود را عریان نموده، اظهار عقیده نماید .

 

www.esalat.org