یکشنبه، ۱۵ مارچ ۲۰۰۹

پيام شادباش نوروزی

اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند

به پيشواز جشن ملی نوروز سال ۱۳۸۸ خورشيدی


اتحاديه انجمنهای افغانها در هالند منحيث کانون همه گانی افغـانها در اين کشور بهـترين تبريکات و تمنيـــــــات نيک خويشرا به مناسبت فرارسيدن و گراميـــداشت، جشن نوروز و آغاز فصل بهار که پيــــــام آور همــــدلی و همبستگی و نشانه ای از تاريخ مُشترک حوزه تمدنی ما در آسياست، به پيشگاه همه تقديم ميدارد.

نوروز از هزاران سال بدينسو با برگذاری مراسم ويژه نوروزی توأم با سرور و شادمانی در سرزمين کنـــــونی ما افغانستان تجليل می يابد که ميتوان آنرا نماد همسوئی و همگرائی فرهنگی دانست.

نوروز جشن رستاخيز طبیعت و نوسازی زنده گانی است، در ميهن عزيز ما که بخش عمده ساکنان آنرا کشاورزان و روستا نشينان در بر ميگيرد، و آنان همه به بيـــــــداری و جنبيدن فصل بهار نيازمند اند، نوروز را سرآغاز کار و فعــــاليت، زايش و رويش ميدانند، نوروز پايان فصل کرختی و خاموشی و نويد دهندۀ شگفتن و نوشدن است.

آمدت نوروز و جشن نوروزی فـــراز

کامگارا کار گيتی تازه از سر گير باز

(منوچهری)

آئين نوروزی در همه گستره های آن دارای قدرت نيرومنــــــــد وحدت آفرينی است، که باورهــــــــا و رفتارهای آن سرشار از عناصر مهر آفرينانه، آشتی جويانه و اميــد گرايانه ميباشد، نوروز در کليت خود درفش آميال نيک، همبسته گی و زدودن کدورت ها و شقاقت است که ميتوان آنرا روز ِشگفتن لبخند بر چهره ها و شادی و سعادت همه گانی شمرد.

اما با دريغ که اين آئين فرخنده و جشن نوروزی از گزند روزگار در امان نمانده است، در گداز پُر از فراز و فرود تاريخ ما، چنـــدين بار نوروز ستيزی بر آن چيــــــــره شده و تاريک انديشانی آنرا مورد هـجوم و هجوه قرار داده اند. پيشينـه کين توزی با نوروز به نخستين حمله عرب ها به سرزمين ما برميگردد، آنهـا نوروز را حرام دانستند، و برگذاری جشن نوروز را منع کردند. به ادامه بوالعجبی هـای تاريخ، در آستانه قرن بيست و يکم طالبان اين پيـام آوران جهـالت با کينه توزی و عصبيت برگذاری نوروز را در سراسر افغانستان ممنوع اعلام نمودند.

برغم همه نوروز ستيزی ها، مردم سرزمين ما در زنده نگهداشتن اين آئين کهن پايداری و استقامت نمودند و اکنون مانند گذشته هـای دور و نزديک ولو با کيفيت نابرابر با ديروز از آن تجليل بعمل ميايد، که اين خود مظهر حفظ ارثيه فرهنگی گذشته بوده و به عنوان هويت ملی و تاريخی ما قد برافراشته است، و حالا نوروز به جشن اميــــد همه و پيک پيروزی نو برکـهنه مبدل شده و پيام آور آغاز يک زنده گی نوين محسوب ميشود. برهمه ی مـاست که اين سنت پارينه و پسنديده مـلی و فرهنــــگی را پاسداری و حراست نماييم و نگذاريم که بار ديگر از حافظه تاريخ فراموش شود.

به اميد سعادت و کامگاری تان در اين روز خجسته!

هرروز تان نوروز

نوروز تان پيروز

با احترام

انجنير حفيظ الله حازم

رييس اتحاديه

 

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 www.esalat.org