پیام پشتیبانی و همکاری

رفقای عزیز،

 من به مثابه عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان و فلمبردار جنازۀ رهبر عزیز رفیق کارمل گرامی ازین شهامت و اقدام تاریخی و نیک تان اظهار افتخار و قدردانی نموده، به مثابه رهرو سرسپردۀ راه و مکتبِ آن بزرگمرد حاضر به هر نوع همکاری در زمینه بوده، بشما رفقای دست اندر کار موفقیت های بیشتر و بیشتر را آرزومندم. اُمیدوارم که این اقدام نیک و شریفانۀ شما رفقای عزیز تکانۀ باشد برای انسجام، وحدت و همبستگی اعضای معتقد و وفادار خانوادۀ بزرگ و مشترک پُرافتخارمان ح.د.خ.ا. این حزب شهیدان و گلگون کفنان راه آزادی، ترقی، استقلال و عدالت اجتماعی !

 با احترام،

فیض از کشور هالند

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»