پیام حمایت محترم انجنیر جمشیدی

 ۲۲ دسمبر ۲۰۰۸

رفقای گرامی و ارجمند گرداننده گان سایت وزین «اصالت»!

سلام و درود های گرم مرا پذیرا خواهند شد و بالوسیله به تمام رفقای ارجمند ح.د.خ.ا. تقدیم میدارم.

از ابتکار، وفاداری، شجاعت و دلیری شما در عرصه تجلیل از هشتادمین سالگرد بزرگ مرد و اندیشمند تاریخ زنده یاد ببرک کارمل عزیز از جانب رفقای گرامی عنوانی سایت «اصالت» شادباش ها و پیام های همکاری و همیاری سرازیر شد و مورد تائید همه رفقای گرامی ایکه به رهبری سالم رفیق کارمل ایمان داشتند فرستاده شد و از جانب سایت «اصالت» انعکاس یافت و کسانیکه موقف خود را در شرایط کنونی در خطر می بینند و تا دیروز به عنوان عضو ح.د.خ.ا. توانستند تا دوگام پیشتر از اعضاء صدیق حزب قدم بگذارند و توانستند ازین طریق به مقاصد شوم خود برسند و حزب را از درون انفجار و دست آورد ننگین را به جنایت کاران تاریخ مانند گرباچوف خاین تقدیم نمایند و حال نیز با چنین الفاظ فیلسوفانه و فریبنده ذهنیت های رفقا را میخواهند مغشوش و مانع فعالیت های اتحاد و همبستگی اعضاء واقعی و آرمانی حزب گردند قابل سوال و تشویش نیست و مسلم است که باید چنین سنگ اندازی ها صورت پذیرد و دشمنان حزب به هر لباسیکه خود را به پوشانند تاریخ آنهارا روسیاه و چهره واقعی شان را افشاء میسازد، مثلیکه در تاریخ گذشته جهانی چنین واقعات زیاد صورت پذیرفته ولی انقلابیون واقعی بدون هراس راه خود را ادامه داده اند

جبن، ترس، و معتقد نبودن به ارزش های انسانی یکتعداد از رهبران ناپخته که چند جلد کتاب هارا طوطا وار حفظ و به مقامات بلند حزبی و دولتی راه یافتند و اعضاء حزب را فریب دادند و به تسلیم طلبی رجوع و دولت نیرومند که در منطقه وجود نداشت تسلیم دشمنان مردم افغانستان نمودند که عامل تمام بدبختی های افغانستان همین سست عنصر ها اند و حال ادعا دارند که شرایط تجلیل از بزرگداشت و نام بردن از مردان بزرگ تاریخ ایجاب نمی نماید که خود سوال بر انگیز است که آیا ٤٣ سال قبل شرایط مساعد بود که از لینن کبیر یاد میشد و تجلیل بعمل می آمد و با بیرق های سرخ به خیابان ها شعار های ضد امپریالستی داده میشد و آیا زمان آن رسیده بود که تحول ثور صورت پذیرد؟؟؟

و مسئله دیگر اینکه انقلابیون به خاطر مبارزه خود انتظار شرایط مساعد را ندارند و میکوشند شرایط را آماده و راه را هموار سازند، بنابران پیشنهاد میگردد که اشتراک رفقای واقعی به تجلیل از یادبود بزرگ مرد تاریخ زمینه پیشرفت و انسجام رفقاء به خاطر منافع والای مردم ستمدیده افغانستان خواهد بود که آنروز را گرامی و تجلیل نمائیم

با درود های گرم رفیقانه

انجینیر جمشیدی

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»