عيد تان مُبارک

استاد (صباح)

 ۱۷ دسمبر ۲۰۰۷

صميمانه ترين تبريکات قلبي مرا بمناسبت فرارسيدن عيد قربان پذيرا شويد !

آرزومندم همه روزهای تان عيد و شبهای تان برات باد.!

وطندارعيدِ تو فرخنده باشد

چراغ عمر تو تا بنده باشد

بتو خواهم بهرجای که استی

دلت شاد و لبت پُرخنده باشد.

رسيد عيد و دلم ياد دمن کرد

هوای گلشن و باغ و چمن کرد

ولی اين بازی های چرخ گردون

هزاران هموطن را بی وطن کرد .

زمان در کار ما افسونگری کرد
نپنداری که با ما یاوری
کرد
در اول
دور کرد از آشيانه
در آخر موی ما خاکستری کرد
.

وطن قلبم به يادت لاله گون است

بيا بنگر سرا پا غرق خون است

به گوشم مادر ميهن چنين گفت:

وطن گم کرده ای حقت جنون است.

پریشان شد درخت از حملۀ باد

گلی پرپر شد و از شاخه افتاد

جوانه ها همه خون گريه ميکرد

بياد شاخچه های خشک و برباد.

 

استاد )صباح)

 

 

   www.esalat.org