هموطنان گرامي، خوانندگان قدرشناس، نويسندگان و پژوهشگران عزيز، پرچمداران آزاده وطن و همکاران مهربان، تبريکات صميمانه و رفیقانه دست اندرکاران «اصالت» را در آستانه دومين سال نشرات اش پذيرفته ممنون و مديون سازيد.

ثانیاً، از تمام دوستان، همکاران قلمی، رفقا و هموطنانی که به مناسبتِ دومین سالگردِ نشراتِ «اصالت» پیامهای محبت آمیزِ تبریکیۀ خودرا به ما از داخل و خارج از کشور ارسال نموده اند قلباً اظهار تشکر و امتنان می کنیم.

دوستان عزیز،

طی دوسالی که از نشراتِ «اصالت» میگذرد، خوشبختانه تعدادی همکاران قلمی و بازدیدکننده های سایت در داخل و خارج از کشور چندین مراتبه افزایش یافته است که باعث بلند رفتن اعتبار و شهرتش در سراسر جهان و به خصوص در کشور دوستداشتنی مان افغانستان گردیده است. اين پیروزی بزرگ درنتيجه ای تلاش و کار پُر ثمرِ تمام همکاران قلمی، دوستان، رفقا و علاقمندان اين سايت ميسر گرديده است که با ارسال مضامين، مقالات علمی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی، نظريات و پيشنهادات شان توانستند سایت «اصالت» را، که امروز یکی از پُربیننده ترین سایت های افغانی میباشد، به یک سایت با اعتبار و محبوب القلوب همه تبدیل نمایند. بنا بر این، این موفقیت بزرگ را در قدم اول برای تمامی همکاران قلمی «اصالت» صمیمانه تبریک میگوییم.

«اصالت» زحمتکشي، قدرشناسي، همبستگي و همکاري همۀ شمارا به ديدۀ قدر نگريسته يکبار ديگر با رسالتمندي تمام اعلام ميدارد که از اهداف و مرام نشراتي اش يک قدم انحراف نکرده و در مسير وحدت، همياري، انسجام کتلوي، هم انديشي، وحدت رفیقانه . . . به پيش ميرود و متحدانه با شما اين راه را ادامه ميدهد.

«اصالت» منبعد نيز از تفرقه و تفرقه اندازي، از کج فکري و کج انديشي، از معامله و معاملگري، از رنگ و نيرنگ، از سکوت و روزگذراني هاي مصلحتي و مقطعي جداً اجتناب نموده، در هر شرايط منافع اش را در خير و سعادت ميهن، هميهنان، همکاران، و خانوادۀ بزرگ سياسي اش، ح.د.خ.ا.، جستجو مينمايد. طوريکه شما شاهد و ناظر هستيد، طي اين دوسال «اصالت» با برخورداري از رهنمايی هاي ارزشمندِ رفقا و همکاران اش مستحکم و پابرجا در مسير تعیين شده به پيش رفت و در راه انسجام و همکاري تا حدِ توان تلاشهاي را انجام داد. نشريۀ «اصالت» از همکاران، پژوهشگران، خانواده بزرگ سياسي و پرچمداران رسالتمند دعوت به عمل مي آورد تا همه با هم متحدانه و صادقانه در مسير صلح و امنيت وطني و تشکل و يکپارچگي رفقاي سياسي شرافتمندانه و خالصانه به پيش برويم و به اساس هدايت ارزشمند و پُربار زنده ياد رفیق کارمل عزيز که ميفرمودند:

((بيایيد بخاطر وحدت حزبي و همبستگي انقلابي دستهاي يکديگر را بفشاريم و با ايمان وطني و حزبي با ارتجاع و زشتي ها به مبارزه برخيزيم زيرا دوام ما در اتحاد و همبستگي ما نهفته است.))

«اصالت» يکبار ديگر به دوستان و خوانندگانش با صراحت اعلام ميدارد، در سالهاي بعدي نيزعليه همه پديده هاي منفي چون دسيسه کاري، دروغ پراگني، توطئه چيني، معامله گري، سکوت مرگبار در برابر دسايس شوم و پليد دشمنان وطن و مردم، تخريب و توهين پژوهشگران و آزادگان، تفرقه اندازي هاي ملي، زباني و سياسي مبارزه خواهد کرد و از شما رفیقانه و متحدانه دعوت بعمل مي اورد تا درين راه چون گذشته مارا ياري و همکاري نمایيد.

«اصالت» دستهاي تک تکِ شما هموطنان، خوانندگان و دانشمندان وطن را براي همکاري و هم انديشي به گرمي فشرده و مشوره هاي سودمند شما را به ديدۀ قدر نگريسته و «اصالت» از شما و به شما تعلق دارد و شما هستيد که با مهرباني و قدرشناسي مارا رهنمايی مينمایيد.

دوستي در پيامی که به «اصالت» گسيل داشته بودند چنين خردمندانه نوشتند:

«. . . رفقای گرامي ! بيایيد به پاس خون هزاران شهيد بخون خفته حزب ما که در راه سعادت مردم و خدمت به ميهن جام شهادت نوشيده اند همه اختلافات و گروپ بندي ها را کنار گذاشته و با اتحاد و همدلي راه جاودانه شادروان کارمل عزيز را ادامه بدهيم تا به سرمنزل مقصود برسيم.»

بلي ! بيايید سخاوتمندانه و جوانمردانه و بدون درنظرداشت تعلقاتِ سياسي، ملي و زباني در راه خير و سعادت وطن و وطنداران جد و جهد عملي نموده، کوتاه فکري ها، گروپ بندي ها، فرکسيون بازي ها و منافع شخصي و گروپي را کنار گذاشته دست دوستي و برادري را صادقانه بسوي يکديگر دراز نمايیم و از صميم قلب همديگر را خوش آمديد بگويیم.

رفيق عزيزي در پيام بزرگ منشانه اش نوشتند:

«. . . سایت وزین «اصالت» با سرفرازی و با پیکار راد مردانه اش یکبارِ دیگر از آزمون زمان موفقانه بدر آمده و به توطئه گرانیکه نتنها علیه سایت و دست اندرکاران آن دسایس را سازمان داده بودند، و بدتر از اینکه دسایس و توطئه ها را علیه همکاران قلمی سایت نیز سازماندهی کردند، جواب دندان شکن دریافت کردند. از دست اندرکاران سایت نقره گون «اصالت» یک جهان سپاس مینمایم و دومین سالگرد نشراتش را فرخنده میخوانم و امیدوار هستم که در جریان سپری نمودن دومین سالگردش بتواند صفوف ازهم پاشیدۀ ح.د.خ.ا. را در یک میدان نبرد تحت درفش سرخ حزب به دور خود منسجم نموده و گام استوار در راهی تدویر کنفرانس سراسری حزبی در داخل و یا خارج از کشور گذاشته و موفق به از سرگیری مبارزه بی امان به خاطر نجات مردم افغانستان گردد!... ».

ما بارها گفته ايم و بازهم ميگویيم که «اصالت» به شما تعلق دارد و شما هستيد که مارا ياري و جرئت ميدهيد تا بيشتر از گذشته و خوبتر از قبل راه تعيین شده را با دلگرمي و متانت ادامه بدهيم و زبان گويايي وحدت خواهان و وحدت طلبان حقيقي باشيم.

رفيق ديگري در پيام مملو از صفا و صميميتش مينويسد:

«. . . آنچه قابل تذکر است باید به صراحت اعلام بدارم که زینت بخش و زیبائی صفحۀ «اصالت» نه تنها نام پُرافتخار و فوتوی جـاویـدانۀ زنـده یـاد رفیـق ببرک کارمل، فـرزنـد صدیق ملتِ افغان، درج آن گردیـده است میباشد، بلکه مضامین پُرمحتوای آن که انعکاس دهندۀ ارمان هـزاران فـرزندِ آغوشتـه بخون حـزبِ دموکراتـیکِ خلق افغانستـان (حزب وطن) به جاویدانگی پیوسته اند بپای آن با خط زرین ثبت میگردد، خاطراتِ روزگاران پُرافتخارِ گذشتۀ مان را بیاد میآورد...».

«اصالت» هيچگاهي شهيدان بخون خفته، که براي سعادت و زندگي هموطنانش از زندگي و بقاي خويش گذشتند، را نه تنها فراموش نخواهد کرد، بلکه ادامه دهندۀ همان مسير و همان اهدافِ شريفانه و وطنپرستانه خواهد بود و به هر قيمتي که باشد اين راه را تعقيب خواهد کرد.

در مجموع پيام هاي ارزشمندِ دوستان اميدوارکننده و نويد دهندۀ همبستگي خلل ناپذيري است که مارا مکلف ميسازد تا با تمام توان در راه وحدت و همدلي و بلند نمودن صداي لشکر عظيمي از گوشه نشينان را تا بيکرانه ها ادامه بدهيم و اين آوازهارا با متحد شدن و يکپارچه بودن هاي مان جاودانه بسازيم. «اصالت» صدا، زبان، تفکر، انديشه و مفکورۀ صلح خواهانه و وحدت جويانۀ شما خواهد بود!

دست اندرکاران «اصالت» با اغتنام از فُرصت یکبارِ دیگر از شما رفقا، دوستان و هموطنان عزیز صیمانه تقاضا میکنند كه هر گونه اطلاع، خاطره، نام و يا ردي از شهدای راه آزادی، دموکراسی، صلح و تأمین عدالت اجتماعی داريد، در اختيار ما قرار بدهيد، هر خاطرۀ شما ولو بسيار كوچك باشد، برگ زريني از تاريخ استقامت و پايداري لاله هاي داغدار اين مرز و بوم است. لطفاً در تدوين ليست شهیدان، ما را همياري كنيد و در جمع آوری  زندگینامه، خاطره ها و حماسه های این قهرمانان و شهیدان و معرفی آنها به نسلهای جدید مبارزان راه آزادی، ترقی و دموکراسی ، یاری رسانده، رسالت و دین خودرا ادا نمایید.

در فرجام صحت، سعادتمندي و سربلندي همه ای شمارا تمنا نموده، با خوشي شما خوش و با سعادتمندي شما سعادتمند خواهيم بود. «اصالت» از شما و به شما تعلق دارد.

 با درودهاي گرم رفیقانه، وطني و افغاني،
 

به پیش در راه انسجام اعضای صادق و معتقد ح.د.خ.ا. !

 

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : انجنیر فضل الرحیم « همت »  E-mali : admin@esalat.org    E-mail : esalatadmin@hotmail.com

 

این صفحه در چوکات [1024 x 768    ] ترتیب یافته و اعتبار از
۵  اگست ۲۰۰۶ راجستر شده است.