پیام حمایت
 

رفیق گران ارج، فضل الرحیم "همت" گردانندهء تارنمای رسالتمند «اصالت» !

 درین روزگار تیره و تار و به ویژه در این روزان و شبان پسین که کارگزاران برون مرزی برخی از رسانه ها بنابه دستور باداران خویش برای غلط نویسی تاریخ شمشیر از نیام کشیده و به وسیلهء برخی از مهره های مشکوک می خواهند آفتاب حقیقت را با دو انگشت دروغ پنهان بدارند، تجلیل و بزرگداشت از زنده گی پُربار و شخصیتِ انقلابی بی بدیل زنده یاد ببرک کارمل توسط تارنمای شما روح و روان تازه یی به دوستداران و عاشقان راه و آرمان آن راد مرد تاریخ دمیده است. اجازه دهید تا از ژرفای قلب این اقدام به موقع شما و رفقای عزیزی را که مبتکر این امر بوده اند ستوده و پیروزی و بهروزی برای شما و تمام رهروان راه کارمل بزرگ آرزو نمایم.

  با صمیمیت :

  نبی عظیمی

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»