پیام

 

به ادارۀ محترم سایت «اصالت»، رفقا همت، فضلی،

احترامات خویشرا تقدیم داشته و ابتکار بزرگِ شما رفقا را تقدیر میداریم.

رهبر بزرگِ زحمتکشان افغانستان رفیق کارمل اصل اتحاد، وحدت و همبستگی حزبی را تا اخرین رمق حیات پاک و مبرا نگهداشت و به رفقا توصیه میکرد تا آنرا مانند مردمک چشم خویش حفظ و نگهه دارند. که با تأسف عمیق چنین عملی انجام نپذیرفت. بلی، آرزو داریم تا هشتادمین سالروز تولدِ این شخصیتِ سیاسی منطقه زمینه اتحاد و یکپارچگی خانواده بزرگ ح.د.خ.ا. را فراهم ساخته و همه با هم با تجدید پیمان و با درنظرداشت شرایط کنونی کشور بخاطر نجات انسان زحمتکش دست به دست هم داده و به اتکاء و به نیروی همه رفقای رنجدیده در داخل و چه در خارج کشور به پیش برویم.

با درود های فراوان

عبدالفرید جوینده،

عالیه جوینده


 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»