پيام حمایت،  پشتیبانی و همکاری

 

به رفقای گردانندۀ سایت وزین «اصالت»!

این ابتکار خوب و به موقع تان را (تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد رهبر زحمتکشان افغانستان، زنده یاد ببرک کارمل) به دیدۀ قدر نگریسته پیروزی تانرا در راه بسیج هرچه بیشتر راهروان راه کارمل عزیز آرزومندم .

رفقای عزیز، اعضای رسالتمند ح.د.خ.ا.:

آرمان زنده یاد ببرک کارمل ازما میخواهد تا در خانه بزرگ و پرافتخار حزب خود، ح.د.خ.ا.، زیر یکنام و پرچم واحد جمع شده به مبارزۀ سازمان یافته صادقانه ادامه بدهیم .

بنازم وطنپرستی و تقوایت را زنده یاد ببرک کارمل عزیز!

روانت شاد باد!

با درود و احترام،

سپاهی ح.د.خ.ا.، عبدالبصیر

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»