پیام

برگزاری هشتادمين سالروز تولد شخصيت بزرگ سياسی و رجل دولتی شاد روان ببرک کارمل را که با داشتن انديشه و مفکوره ای عالی دولتمداری در ايام قدرت اش، اساس ايجاد دولت معاصر را، با وجود طيف وسيع از مشکلات درونی برخواسته از حاکميتهای سیاسی مستبد قبلی قبیله ای، و معضلات تحميلی گستردهء بيرونی ناشی از جنگ سرد در افغانستان، پايه گذاری نمود، و همچنان با داشتن اعتقاد به انديشه و ايديالوژی سالم سياسی و تحقق خط مشی درست ملی و فرهنگی که در ايام حاکميت اش زمينه ای اشتراک تمام اقوام و مردمان ساکن در کشور را در قدرت و سيستم سياسی دولتی مهيا و نهادينه گردانيد، و خدمات شايانی در گسترهء فرهنگ، زبان وادبیات کشور انجام داد، کار بس ستودنی دانسته و در اجراء و تحقق اين مآمول قدرشناسانه از اين شخصيت بزرگ و بی همتای سياسی و دولتی برای دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» و مجريان اين برنامه توفيق آرزو مينمايم

امين متين

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»