پیام رفیقانه

رفقای همرزم سلام و صد سلام!

گرداننده گان سایت وزین «اصالت»، رفقا همت، فضلی و سایری همکاران، درود بر شما!

بزرگداشت و تجلیل از هشتادمین سالروز تولد شخصیتِ انقلابی، مرد نیکو نام ومیهن پرست واقعی زنده یاد ببرک کارمل شور و هیجان بر روح و روان رهروان راه بزرگ مرد تاریخ کشور مان برپا داشته است، بگذارید که این ابتکار سایت وزین «اصالت» و رفقای گردانندۀ آنرا برای شما رفقای همرزم تبریک گفته وموفقیت کمیسیون برگزاری را در تجلیل هرچه شایسته تر از سالروز تولد بنیانگذار حزب زحمتکشان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان ارزو نمایم

با درودهای رفیقانه،

امرالله همرزم

از جرمنی

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»