پیام پشتیبانی و حمایت

 

رفقای نهایت گرامی، دست اندرکاران سایت وزین و پُربینندۀ «اصالت» !

من ابتکار رفقای عزیز در مورد تجلیل از هشتادمین سالگرد رهبر خردمند و آموزگار بزرگ، زنده یاد ببرک کارمل را با تمام دل و جان شادباش میگویم.

با احساس کامل از انگیزه های شریفانه ی رفقا و اذعان به اینکه شما ابتکار بسیار با ارزشی را براه انداخته اید، آرزوی آنرا دارم که این اقدام رفقا به تکانه ی نیرومند برای همبستگی و وحدت رهروان راه آرمانهای زحمتکشان کشور مبدل گردد.

در مورد حمایت از این ابتکار رفقای عزیز، نمیتوانم جواب منفی داشته باشم. من برای خود افتخار بزرگ میشمارم که در هرنوع سازماندهی که قصد آن تجلیل از رهبر بزرگ ما باشد سهیم باشم.

 موفقیت شما را خواهانم.

دستهای همه ی تانرا میفشارم.

انور فرزام

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»