پیام حمایت و پشتیبانی اعضای پُرافتخارِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و وفاداربه آرمانهای جاودانه رهبرِ بزرگ و محبوبِ زحمتکشان افغانستان رفیق ببرک کارمل عزیز از داخل کشور

رفقای عزیز، گرداننده گان سایت وزین «اصالت»،

رفقای محترم اعضای کمیسیون تجلیل و بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل،

برای ما و  تمام زحمتکشان افغانستان این ابتکار و اقدام شریفانۀ شما دست اندرکاران «اصالت»، بخصوص رفیق «همت»، و سایری رفقای اعضای کمیسیون تجلیل و بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد رهبر زحمتکشان افغانستان قابل تقدیر و تانید است و بدین مناسبت برای شما رفقای گرامی، خانوادۀ محترم آن بزرگمرد و سایری هموطنان ما در داخل و خارج از کشور مبارکباد میگوئیم.

برای ما و زحمتکشان ننگرهار جایی بسا افتخارِ بزرگ است که شما رفقای عزیز هشتادمین سالروز تولدِ یگانه رهبرِ بزرگ، بی بدیل و بی همتای مان را تجلیل می نمائید و ما هرگونه حمایت عام و تام خویشرا از این اقدام نیک شما اعلام میداریم.

با تقدیم احترام،

 عسکر چالاک، سابق مسؤول کمیتۀ شهر ح.د.خ.ا. ولایت لغمان،

زاهد، افتخار، قادر و فرهاد،

به نماینده گی از سایری رفقا از ولایت ننگرهار

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»