همبستگی با مبتکرین هشتادمین سالروز تولد ببرک کارمل

 

رفقای دلیر و نسل جوان راه ترقی وعدالت اجتماعی،

ما افسران نظامی درحالیکه با این اقدام شجاعانه شما همبستگی کامل خودرا اعلام میداریم از تمام راهیان راه ترقی و دموکراسی، بخصوص از رفقای ارجمندیکه سالیان دراز همراه کارمل عزیز این انقلابی پُرشور و مبارز نستوه بخاطر رنجهای بیکران خلقهای افغانستان صادقانه گام برداشته اند، تقاضا مینمائیم تا در برگذاری هرچه با شکوهتر این تجلیل فعالانه اشتراک ورزند تا این عمل شان تکانه پیروزمندی باشد برای ایجاد جبهه وسیع وطنپرستان که آرزوی آبادی کشور ویران شده و خدمت بمردم بخون نشسته مان را دارند بگذار تندیس کارمل عزیز بر تارک جنبشهای دادخواهانه میهن ما جاودانه بدرخشد.

پیروز و سربلند باشید،

عزیز حساس، سیدحسن رشاد، سلیم

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»