پیام

 

رفقای عزيز، گردانندگان سايت وزين «اصالت»

 ابتکار شما عزيزان را در ارتباط به تجليل از هشتادمين سالگرد تولد شادروان ببرک کارمل، صميمانه تحسين و استقبال مينمايم.

ياد بود از ببرک کارمل و آنهم به بهانه يي هشتادمين سال تولد وی، در حقيقت تجليل از يک فصل پُر از فراز و فرود تاريخ کشورعزيزمان، افغانستان است که مشبوع از جان نثاری، فداکاری و مبارزه يي بي امان بخشی بزرگي از مشعلداران راه آزادی، استقلال، ترقي و عدالت اجتماعي بوده است.

نقش ببرک کارمل، اين بزرگمرد آگاه و مبارز نستوه، در بخشي از اين دوران تاريخي، بسيار برجسته بوده است. وی با پاکي، صداقت و صفای نيت، و به آرزوی خدمت به مردم افغانستان، فقيرانه زيست و در زنده گي صرف يک عشق داشت و آنهم عشق به انسان و انسان زحمتکش افغانستان بود.

آرزو مينمايم تا اين بزرگداشت، بمثابه تکانه يي نيرومندی، زمينه نزديکي و همبستگي رهروان راه آزادی، ترقي و عدالت اجتماعي را فراهم گرداند، و در بسر رسانيدن آرمانهای والای آن شخصيت عزير، که همانا خوشبختي و بهروزی زحمتکشان افغانستان بوده ، ياری رساند.

 به اميد موفقيت هر چه بيشتر شما و با درودهای فراوان.

 

دستگير صادقی

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»