پیام حمایت و پشتیبانی
 

رفقای عزیز، گرداننده گان سایت «اصالت»،

احترامات من را پذیرا شوید. ابتکارِ به موقع و تاریخی شمارا به مناسبتِ هشتادمین سالروزِ تولدِ زنده یاد رفیق ببرک کارمل  به دیدۀ قدر نگریسته، موفقیت های هرچه بیشترِ شمارا آرزو دارم. و به خانوادۀ بزرگش و همه رفقا تبریک عرض میدارم. بدینوسیله حمایت و پشتیبانی خویشرا ازین ابتکار به موقع ابراز می نمایم.

با احترام،

داوود اسعد

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»