پیام حمایت و پشتیبانی
 

رفقای گرامی کمیسیون تجلیل از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل !

تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر محبوب زحمتکشان افغانستان و انقلابی پُرشور و مبارز را به دیده قدر نگریسته، آنرا یک گام با ارزش در راستای اشاعهء اندیشه های عدالت خواهانه کارمل عزیز و بزرگداشت از شخصیت انقلابی وی میدانم. از این فرصت همچنان میتوان به نحوی از انحا برای بدور همآیی با هدف ایجاد وحدت میان آنانیکه به آرمانهای آغازین ح.د.خ.ا. (حزب وطن) متعهد اند در جهت از سرگیری مبارزات انقلابی بخاطر پدید آوردن تحولات فرارو از وضع حاکم در جامعه افغانی مفاد برد. 

بررسی، نقد، تحلیل و پرداخت علمی و رویکرد روشنگرانه به ابعاد مختلف زندگی سیاسی رفیق ببرک کارمل (و ح.د.خ.ا.- حزب وطن) ارزش و ربط تاریخی خویشرا حاصل نموده است. با تأسف چنین اقدامی تا هنوز صورت نگرفته. محفل گرامیداشت از سالروز تولد زنده یاد رفیق کارمل عزیز موقع مناسب بدین منظور بوده و در صورتیکه با چنین معیارها راه اندازی گردد، میتواند و باید آغازگر این روند باشد.

با اغتنام از فرصت، ضمن آرزوی موفقیت برای کمیسیون در انجام این امر سترگ، حمایت و پشتیبانی خویشرا از تجلیل این روز ابراز میدارم. همچنان از همکاری و همگامی خویش اطمینان میدهم.

با تمنیات نیک و آرزوی موفقیت های فراوان

فریدون عامل

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»