پیام

 

رفقای ارجمند کمیسیون بزرگداشت و تجلیل هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز!

تجلیل و بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز این بزرگ مرد تاریخ میهن دوست داشتنی ما افغانستان، بانی حزب انقلابی و پُرافتخار دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر زحمتکشان افغانستان که زنده گی پُربار خودرا وقف مبارزه ی انقلابی بخاطر نجات انسان زحمتکش میهن ما از انواع ستم طبقاتی، ملی و جنسی و رهائی افغانستان از عقب مانده گی تاریخی نمود به عقیده من گام خردمندانه و مثمر در جهت همبستگی فزاینده همه نیروهای چپ و دموکرات کشور عزیزما و مبارزه سازنده در راه نجات مادروطن از چنبره استبداد نیرو های سیاه قرون وسطی یی درین مرحله ی حساس تاریخ میهن محبوب ما به شمار میرود.

بسوی پیروزی همه رهروان راه ارمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر زحمتکشان میهن ما ببرک کارمل عزیز

حفیظ اظهر

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»