ښ ګی ј

  یږی یی ی یړ ی !

ی ګډ ټ یښی ښ ګی ј یږی یی ی یړ ډی ښ ی ښی ۍ ی ګی ګ ډی ΁ ی ی ړ ی ډ ړی .

ј ی یی ړ ې ΁ ی ګ ϡ ګ یی ی ی ټی ځ ی یې ډې یړی ښډی ΁ ګ ی ګ یځی ی ړی ی ډګ ʡ ې ږ ګ ی ی یې یڅ ی ړی ګی ј څ ی ی ړی یی یځ ی Ӂڅی ی یρ ګ ی ی ڼ ې ښ ډ ی ی ځ ځ ی ی ی یی ډی ی ی ی ډی یی ګی ی ΁ ړی ړ ی ګی .

ی

ی

 

ۀ ʻ