پیام

باعرض درود، اين ابتكار عظيم شمارا قابل تقدیر دانسته و حمايت كامل خودرا ازاين عمل بزرگ كه يادي از ابرمرد بزرگ و مبارز نستوه زنده ياد كارمل عزيز ميكند ابراز ميدارم.

لطفا نام مرا در لیست حمایت کننده گان شامل بسازيد.

باعرض احترام،

انجنير محمد عمر هژير

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»