پیام

نخست اجازه بدهید که گرمترین سلام های خودرا از اینطریق خدمت شما گرداننده گان سایت وزین «اصالت» و انعده اعضای پُرافتخار ح.د.خ.ا. که در واقعیت امر صداقت، پاکی و ایمانداری خویشرا به مثابه بهترین فرزندان این سرزمین در عمل ثابت ساختند و تمام نیرو و زندگی خودرا صادقانه در راه خدمت گزاری وقف نموده اند رسانیده و درود به ارواح انهای که جان های شیرین خویشرا در جهت تحقق اهدافِ عالی و انسانی نثار نموده اند و امروز در بین ما نیستند عرض احترام نمایم.

رفقای دلیر، شما که امروز ابتکار عالی را به خاطر یادبود از معلم و اموزگار خوب، از یک انسان با درک و وطنپرستِ واقعی، از یک رهبری با خرد، کارمل عزیز بدست گرفته اید قابل قدر هستید.

موفقیت تان اروزیم است،

نظام الدین قیامی، سویدن

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»