ارجگذاری شایسته
 

رفقای عزیز، گرداننده گان سایت وزین «اصالت»، انجنیر همت، فضلی،

تجلیل از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل واقعاً کاری شایسته ی بوده است.

ببرک کارمل انسان جسور و انقلابی بود که در زمانش حتی دشمنانش و حریفان سیاسی وی اورا "دانتون" افغانستان می خواندند و برخی از عناد و ناباوری با تبارز آنگونه دلیری و شجاعت اورا به وابستگی به خاندان سلطنت نسبت می دادند، گروهی اورا بخاطر دفاع سرسختانه اش از کارگران و دهقانان و خلقهای ستمدیدۀ افغانستان و جهان با اتحاد جماهیر شوروی مرتبط می دانستند. در این شکی وجود ندارد که ببرک کارمل یگانه نمایندۀ مردم در پارلمان افغانستان بود که با صراحت و قاطعیت نظام ارتجاعی زمانش را مردود دانسته و جامعۀ بدیلی را شعار میداد (که در آن نه حاکم باشد و نه محکوم، نه ظالم باشد و نه مظلوم)، جامعه ی را ترسیم می نمود که خلقهای آن در رفاه و آسایش بسر برند.

او تضاد آشتی ناپذیر با استثمارگران و غارتگران را برملاء میساخت و جامعۀ بدون طبقات را در اهداف غایی از مسئولیتهای تاریخی خویش به حساب می آورد.

او با شهامت و دلیری وصف ناپذیر مبارزه علیه ارتجاع، استبداد، استعمار و امپریالیزم را سرلوحه روشن کار و پیکار خویش قرار میداد و همه را به صورت کل و اعضای حزبش، ح.د.خ.ا. را بطور اخص به آن توصیه، تربیت و به نبرد تجهیز مینمود. او به معنی واقعی معلم و آموزگار مبارزۀ طبقاتی برای همه ی حزب به استثنی نورمحمد خان تره کی و شهید استاد میر اکبر خیبر بود.

ببرک کارمل نخستین رهبر علنی چپ انقلابی مجهز با اندیشه های پیشرو طبقه کارگر و همه زحمتکشان افغانستان بود.

او با بیانات غرا، صریح و کوبنده اش تالار شورای ملی سلطنتی را به لرزه درآورده، موها را در بدن راست و نفس ها را در سینه ها متوقف و به جان دشمنانش آتش می افروخت. که تا اکنون از نهاد برخی از آنان دود برمیخیزد. ببرک کارمل بود که ادبیات مترقی، سیاسی و طراز نوین را در کشور رایج ساخت. و اصطلاحات مبارزه علیه استبداد، ارتجاع، فیودالیزم و امپریالیزم را در میان جوانان و روشنفکران شهر و روستا ها بطور گسترده و وسیع ترویج نمود.

نام او با مبارزۀ وطنپرستانه، آزادیبخش، رهایبخش، انقلابی و انترناسیونالیستی پیوند ناگسستنی دارد.

رهبران سیاسی و ملی بیشمار در تاریخ کشورما وجود داشته اند، اما ویژه گی ببرک کارمل در آن بود که او در مبارزه انقلابی و طبقاتی با درک و اعتقاد کامل به جهانبینی علمی در سطح ملی و بین المللی جایگاه ویژه، والا و شایسته ی احراز کرد.

آموزش و تحقق جهانبینی وی تجلیل شایسته از اوست.

محمد نبی شوریده

 

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»