پیام حمایت، پشتیبانی و قدردانی

 

رفقا، همرزمان و هموطنان شرافتمند !

اگر اوراق پُر افتخار تاریخ كشور عزیز خویش را صفحه بزیم بر رویداد های بزرگ و عظیم تاریخی سر خواهیم خورد.

تولد مرد مبارز، شخصیتِ سیاسی، ملی و رهبر زحمتكشان افغانستان، جاویدان نام رفیق ببرك كارمل كه همواره و هر لحظه در فكر آبادی و ترقی كشور، عدالت اجتماعی و ایجاد یك فضای كاملا دموكراسی برای تمام همواطنان شریف ما بودند نیز یكی از این رویدادهای بزرگ تاریخی بشمار میرود.

بنأ اینجانب از تجلیل چنین روز بزرگ حمایت نموده و از تمام دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» و اعضای كمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز زنده یاد محترم رفیق ببرك كارمل كه این روز را خجسته دانسته و به آرمان های والا و انسانی آن ابر مرد تاریخ ارج گذاشتند جهان سپاس و قدردانی مینمایم.

اگر امروز آن رهبر بزرگ در بین ما نیست ولی یاد شان و راه شان همیشه با ماست.

 با عرض حرمت،

 نعــــــــیم یوسفی از كشور سویدن

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»