Payam

Manham ba nobae khod hashtadumin salaroze tavalode ostade bozorg wa rahbare zahmat kashane Afghanistan mohtaram Babrak Karmal aziz ra khedmate khanavadae aan marhomi, azae comission, dastandarkarane saite Esalat wa hama hawadarane an marhomi tabrik wa tahniyat gofta az khodawand baraetan moafaqyat arezo midaram.

                                               Nasima shahar Shenas
 
az Shahre Hamburg Germany

  

ۀ ʻ