پیام پشتیبانی
 

 رفقای عزیز و گرامی!

ما رفقا همه یک صدا و همنوا با شما بوده و پشتیبانی عام و تام خویش را از ابتکار بی آلایشانه شما همرزمان داعیه کارمل عزیز به خاطری تجلیل پر شکوه هشتاد سالگی آن رهبر خردمند و صدیق زحمت کشان جامعهء ستمدیده افغانستان اعلام داشته و حاضر به هر نوع همکاری مشترک با شما بوده و از دل و جان به خاطری تجلیل هرچه پر شکوه تری این محفل یاد و بود آن بزرگ مرد و مشعل دار حق و عدالت جامعه افغانی بوده و تنگاتنگ در پهلوی شما قرار داشته و از هیچ نوع همکاری در این راه دریغ نه خواهیم ورزید.

  با شاد باش های رفیقانه

 ـ زلمی دامون

ـ عبدالغنی هدفمند

ـ هادی مصدق غفوری

ـ ذبیر شیرزاد

ـ علی احمد صارم

ـ شفیق رفیق

ـ رٌمان بریالی

ـ نجیب الله عظیمی

 

همسنگران عزیز!

بیائید هشتادمین سالگرد آن انسان رسالتمند جامعهء افغانی مانرا منشآ تجدید پیمان خویش قرار داده و به خاطری رنجهای بیکران مردم زجر کشیدهء افغانستان با اتحاد و همبستگی خلل ناپذیر در راه تامین عدالت واقعی اجتماعی در جامعهء از هم گسیختهء مان افغانستان عزیز به کار و مبارزهء عدالت خواهانهء خویش دوام داده و آن کاروان به سر منزل مقصود نا رسیده فرزندان شرافت مند آن مرز و بوم را یکجا و با همدیگر به سر منزل مقصود برسانیم.

 

اعضای هیت رهبری شورای نورد راین وستفالین نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی افغانستان

ا

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»