پیام  حمایت و پشتیبانی
 

مسئوولین محترم کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل!

 سلام ها و درود های رفیقانه نثار همهء آنانی باد که در تجلیل و بزرگداشت از سالروز تولد ببرک کارمل عزیز رهبرِ توانا و مدافع انسان مظلوم و زحمتکش افغانستان و شخصیت عالی سیاسی کشور عزیز ما افغانستان همت گماشته اند.

 من در حالیکه حمایت و پشتیبانی همه جانبهء خود را از تجلیل این روز ابراز میدارم، متذکر میشوم که الهام از اندیشه های انقلابی رهبر زحمتکشان افغانستان و تداوم مبارزات انقلابی، رهایی بخش مردم ستمکش و رنجدیده ما از اسارت وضع موجود میباشد.

 روانش شاد و خاطرش زنده باد!

 پشتنه کریمی

 

۲۳ سپتمبر ۲۰۰۸

  لطف نموده اسم بنده را نیز در لستی که بدین تقریب ترتیب داده اید، درج نماید.


ورود به صفحۀ نخست «اصالت»