پيام  حمایت و پشتیبانی

 

رفقای عزیز، گرداننده گان سایت پُربینندۀ «اصالت»،

اینجانب رحیم فخری به حیث سرباز حزب از این ابتکار تاریخی و شریفانه ی شما رفقای «اصالت» و کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد رهبر زحمتکشان افغانستان زنده یاد رفیق ببرک کارمل حمایت و پشتیبانی نموده، برای همه ی شما در تدویر این بزرگداشت آرزوی موفقیت و پیروزی می کنم.

به عنوان سپاهی حزب شهیدان و گلگون کفنان خود، عمر باقی ماندۀ خودرا در همین راه قربان نموده، تا آخرین رمق حیات به آرمانهای حزب و رهبر محبوب مان زنده یاد ببرک کارمل وفادار باقی خواهم ماند. راه ما  راه رفیق کارمل عزیز است!

رحیم فخری،

جرمنی

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»