پیام حمایت و همکاری !

هشتادمین سالگرد تولد زنده یاد رفیق ارجمند ببرک کارمل رهبر و بنیاد گذار حزب دموکرا تیک خلق افغانستان را به باز مانده گان شان و همه مردم زحمت کش افغانستان و تمام اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته به امید اتحاد و همبستگی همه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان تحتِ یک رهبری و بیرق واحد بخاطر تحقق ارمانهای والای رهبران پیشین حزب دموکراتیک خلق افغانستان. خصوصاً انهای که امروز در بین ما نیست و چشم امید شان به ما فعالین این حزب میباشد. به امید تامین وحدت و همبستگی تمامی نیروهای مترقی و دموکرات در کشور عزیز افغانستان .و سلام.

  روان

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»