پيام حمایت و پشتیبانی

 

رفقای محترم، دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» !

تجلیل و بزرگداشت از سالروز تولد شخصیت مردمی و بنیانگذار اندیشه های مترقی در کشورما افغانستان در شرایط کنونی کشور جنگزدۀ ما از اهمیت خاصی برخوردار است. من به حیث یک جوان افغان از تمام جوانانیکه طرفدار صلح، ترقی، آزادی ، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی هستند تقاضا می نمایم تا باهم متحد و یکپارچه گردیده و بخاطر تحقق این آرمان شریفانه که خواست رهبر زحمتکشان افغانستان، زنده یاد ببرک کارمل، نیز بود، مبارزه نموده و در راهی این بزرگمرد تاریخ قدم گذارند. در اخیر از این ابتکار تاریخی دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» حمایت و پشتیبانی عام و تام نموده و آماده گی خودرا برای هرگونه همکاری  اعلام میدارم و از سایری هموطنان و جوانان افغان خود تقاضا مینمایم تا در تجلیل هرچه باشکوهتر این بزرگداشت سهم فعال خودرا ادا نموده رسالت خویشرا در برابر مردم، وطن، جامعه و شخصیت بزرگِ تاریخ معاصر کشورما زنده یاد ببرک کارمل ادا نمایند.

با درود های فراوان،

روزبه عبدالله،

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»