پیام حمایت
 

گرداننده گان سایت وزین «اصالت»،

اعضای محترم کمیسیون تجلیل از بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل !

ابتکار گرداننده گان سایت «اصالت» را در مورد بزرگداشتِ هشتادمین سالروز رهبرِ تمام زحمتکشان افغانستان و رهبر خردمند ح.د.خ.ا. در شرایطی که حزب مادربه شاخه ها، که هیچگاهی آرزومندی و انتظارش نمی رفت، تقسیم شده، تجلیل بعمل می آورد، اقدام بس بزرگ و ابتکاری بوده، توقع داریم تجلیل از این سالروز بزرگ، بار دیگر جزایر جداشده را در خانۀ مشترک مان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، متحد سازد و با پیمان جدید به وحدت و یکپارچه گی گام های مستحکم برداشته شود.

نه تنها بهترین شاد باش های خویش را خدمت شما تقدیم میداریم بلکه، موفقیتِ کمیسیون برگزاری و تجلیل سالروز تولد والاخرد ما آرزومندی ماست.

هرگاه ضروتی بما احساس شود مثل گذشته با سر و جان آماده هســـتـیــم.

با تقدیم احترامات رفیقانه،

عبدالصمد (راحم) برومند و شریفه (راحم) برومند


ورود به صفحۀ نخست «اصالت»