پیام حمایت

 

رفقای نهایت عزیز و گرامی، رفیق گرامی «همت» !

نخست از همه سلام و احترام! و بعد تهنیت و شادباش به اقدام نیک و بجای شما، اینکه مزید بر گرامیداشت و تجلیل از هشتادمین سالروز تولد مرحوم ببرک کارمل یکی از بنیاد گزاران نهضت ترقیخواهانهً کشورما و مدافع آرمانهای دیرینه ًخلقهای رنج و عذاب کشیدهً افغانستان، بموضع دوباره پیوستن نیروهای ترقیخواه و وطنپرست دیروزی در امروز تاکید گذاشته اید، و این روز خجسته را بحیث محور و ارج گذاری به میراث های ترقیخواهانه نیاکان و مبارزان دلیر چون مرحوم ببرک کارمل و پا فشاری بر مبارزهً راه آنان که سعادت، صلح، ترقی و آزادی، خوشبختی فرزندان این خطهً باستانی بوده است، تاکید دارید.

بمثابهً یکی از شمایان خود را موظف و مسئول میدانم تا با احترام و تعظیم به تجلیل همچو روزها و حمایت از وحدت دوباره خانوادۀ مشترک و ازهم پاشیده حزب شهیدان، درچنین روزی که به آستانهً روز آغازین و نوید بخش مبارزه ترقی خواهانه در وجود تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان (وطن) که یکی از برجسته ترین شخصیت های مؤسس آن زنده یاد مرحوم ببرک کارمل بود، حمایت و در خدمت و تأکید بر مبارزهً متحدانه دارم .

دست تانرا می فشارم به آرزوی موفقیت !

سرور منگل

۳۰ سپتمبر ۲۰۰۸

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»