پیام پشتیبانی و همکاری
 

رفیق محترم فضل الرحیم «همت»، مسؤول سایت وزین «اصالت»، اعضای محترم کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل، رهبر زحمتکشان افغانستان !

نخست از همه، بهترین تبریکات و تمنیات عمیقاً قلبی خویشرا بمناسبتِ هشتادمین سالروز تولد زنده یاد کارمل عزیزِ ما ابراز داشته و این روز بزرگمرد تاریخ را برای شما و همه رفقای همرزمم تبریک و تهنیت عرض می دارم و سپاس بی کران خویش را از گرداننده گان سایت وزین «اصالت» و کمیسیون تدارک تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق کارمل ابراز داشته و در ضمن هرنوع آمادگی خویشرا جهت همکاری بدین مناسبت ابراز می نمایم

من یکی ازهواداران و طرفداران سر سختِ کارمل عزیز در دهۀ هشتاد بودم و در طول تمامی زندگی ام وفادار به این آرمان مقدس باقی ماندم، با گذشت سالهای متمادی منتظرچنین یک فرصتی بودم که بتوانم حرف های دلم را بیان کنم . سایت وزین «اصالت»، یگانه سایتِ وزینی است که زمینه های واقعیی ابرازِ نظریاتِ دموکراتیکِ اعضای حزب را مساعد ساخته است.

کارمل افتخارش در آن نهفته است که او مربوط به تمام زحمتکشان است. کارمل سرحد ملیت و لسان و مسائیل منطقه را نمی شناخت. او مدافع منافع طبقات زحمتکش و ملیتهای مظلوم بود.

بیادم است، زمانیکه در لیسه ای تخنیکِ ثانوی کابل اعضای سازمان دموکراتیک جوانان دستور گرفتند، که بخاطر رهائی مردم پنجشیر از وجود اشرار و جنگجویان مسلح آدمکش، یکجای با سایری نیروهای امنیتی کشور اشتراک ورزند، فراموشم نگردیده است، نجیب، که ما اورا "نجیب چوچه" می نامیدیم، از رفتن به جبهه ئی پنجشیر، به علت نابالغ بودنش، توسط منشی ناحیه چهارم سازمان جوانان کارته چهار ممانعت گردید، که موصوف ازین ممانعت رفقا سخت متآثرگردیده بود و گریه می کرد. با دلسوزی از وی سوال کردم که چرا وی مایوس گردیده است؟

وی در پاسخم گفت، که رفیق سیاووش، اگر کدام آسیب و یا ضرری به آرمانهای حزب و کارمل عزیز برسد، پس در آنصورت زنده ماندن برای من و زنده گی هیچ مهفومی ندارد. موصوف چند شبانه روز متآثر و افسرده بود و ما به خاطر قناعت او تلاش داشتیم. این چنین عمل جوان برای ما اعضای سازمان و سایری جوانان الهامی بود که انسان باید در آرمان و عقیده اش همانند او راسخ و پایدار باشد. هزار درود به روان پاک کارمل عزیز و شهدای راه برحق او و مکتبِ که او ایجاد نموده است. اگر واقعیت گفته شود، ما اعضای عادی حزب دموکراتیک خلق افغانستان صرف بخاطر آرمانِ انسانی، شرف و ناموس وطن، بخاطر اعمار جامعه ای نو و بخاطر مردم زندگی می کردیم و زنده گی می کنیم، اینکه دشمنان ما در مورد ما چه می فکر می کردند و یا فکر می کنند ما آنرا دسیسه ای بیش ندانسته و نمی دانیم. خدمت به انسان زحمتکش بحیث آرمان مقدس ما است.

گر چند ما در درون جنبش خویش آدمکهای زیادی را نیز داشتیم، به پله بینی و نا استواری در زندگی ادامه میدادند، امروز پیرو یکی بود و فردا پیروی کسی دگری. امروز فوتوهای یکی را در مقابل خویش قرار میداد و فردا از کسی دگری را. این نمونه ها چه در دوران تره کی و حفیظ الله امین و چه در دوران مرحوم کارمل و شهید نجیب الله به مشاهده میرسید. این اپورچونستان و ابن الوقتان نه تنها دردرون جنبش به این فعالیت خاتمه ندادند، بلکه آرمان مقدس شهدا و گلگون کفنان را برای اشرار بی فرهنگ نیز فروختند و به لباس های نشنلیستی ملیتی با سران مجاهدین (!)، گلبدین، احمدشاه مسعود، سیاف و مزاری و امثال شان به معامله پرداختند که بدین ترتیب شامل جنایت کاران تاریخ گردیدند و من در اینجا لازم نمیدانم که از آنها نام ببرم، زیرا مردم ما و رفقای ما با نام های شان بهتر آشنا هستند. بقایای این افراد که هنوز هم در جنبش چپی افغانستان زیاد اند، تلاش دارند که باز هم با ایجاد گروهکها و سازمانها بر جنایات خویش پرده افگنند و بدین ترتیب به زندگی دو رویه گی خویش ادامه بدهند.

اعضای صدیق و راستین حزب دموکراتیک خلق افغانستان که دگر از تجارب گرانبهای برخوردار هستند و دگر هیچ وقت فریب هم چو افراد را نخواهند خورد، در هر جائیکه می باشند بر ضد آنها خواهند رزمید و پرده از جنایات آنها بر میدارند.

بسا جای افتخار است، چندی قبل یکی از اهالی شریف شهر کابل از برادران ملیت هزاره را در کتابخانه برخوردم، با وی هم صحبت شدیم، موصوف قسمیکه خودش سر سخن را باز کرد و گفت: برادر، دوران کارمل صاحب و نجیب یک دوران شگوفائی بود، هرچه که بود آنها از "مجاهدین" و دولت کرزی هزارها مراتب بهتر و شائسته بودند. ما مردم افغانستان در آن دوره تکبر کردیم، این "مجاهدین" چنان جنایات را انجام دادند و چنان ویرانکاریهای را در افغانستان انجام دادند که صدسال دگر هم تاریخ وطن مارا به عقب برگردانیدند. ای کاشکه همان دوران حکومت دموکراتیک دوباره باز گشت می کرد.

البته شایان یاد آوری است که طی یک نظر سنجی عمومی ۹۰ فیصد مردم شهر کابل نیز خواستار دوران حکومت حزب و دولت دموکراتیک گردیده است.

آرمان و ایدئولوژی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که بیشک یک ایدئولوژی و آرمان مقدس بود و بخاطر مردم بود، با گذشت زمان حقانیت خویش را یکبار دیگر ثابت نموده است و مردم به این آرمان پاک و مقدس با گذشت هرروز بیش از پیش عقیده و باور پیدا می نمایند. و آرمانهای کارمل بزرگ و تمام شهدا در قلب مردم زنده و جاودان اند.

در اخیر از ابتکار گرداننده گان سایت وزین «اصالت» در رابطه به تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد رهبر زحمتکشان افغانستان، زنده یاد ببرک کارمل، پشتیبانی عام و تام و قدردانی نموده، برای اعضای کمیسیون محترم در تجلیل هرچه باشکوهتر این بزرگداشت از خداوند توفیق آرزو میکنم.

 

فرخنده باد هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز ما

 با احترام،

 سیاوش،

ا

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»