پیام همبستگی و حمایت
 

رفقای عزیز، دست اندرکاران «اصالت» !

در شرایطی کنونیی افغانستانِ تحتِ اشغالِ نظامی امریکا، ناتو و متحدینشان، که ارتجاع داخلی و خارجی و وابسته گان ادارات جاسوسی شان از ادمکشان، جنایتکاران، و دهشت افگنان دوره "جهادی" غیراسلامی "قهرمانان ملی" می سازند، تجلیل از هشتادمین سالگرد تولد شخصیتِ برجستۀ سیاسی، ایدیولوژیست پُرکار و مبارزِ پیشگام، توانا و انقلابی کشور شادروان ببرک کارمل اهمیت بسا بزرگی در تاریخ مبارزه خلق های زحمتکش افغانستان دارا میباشد.

رفیق کارمل در عرصۀ افغانستان و در عرصۀ بین المللی پیرو درخشان آگاه و خستگی ناپذیر جهانبینی علمی و وطندوست انترناسیونالیست، دانشمند انقلابی، پُرتوان و راستین وحدت ملی، مشعلدار راه صلح، استقلال، تمامیت ارضی، دموکراسی و ترقی اجتماعی، گنجینۀ خلاقیت نوآوری، ابتکار، پایداری، صداقت و وفاداری، ایجادگر پیشتاز تهداب افکار نوین راه برحق ملی و دموکرایک در پیوند با جنبش های رهای بخش ملی و جنبش انترناسیونالیستی انقلابی جهان، میراث بزرگی را برای وطندوستان و انقلابیون بجا گذاشت.

با امیدواری اینکه کمیسیون تجلیل و بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل بتواند با تمام نیرو و جنبشی بسیج و گسترش یافته و با ابتکار و خلاقیت خویش در سازماندهی چنین اقدام پُرافتخار با ارزش های والای مقام، تجارب و میراث شادروان کارمل متناسب سازند.

طاهر نسیم


ورود به صفحۀ نخست «اصالت»