پیــام حمایت و پشتیبانی
 

 رفقای عزیز، گرداننده گان سایت وزین «اصالت» و کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروزِ تولدِ رفیق ببرک کارمل، بزرگمردی که کارنامه های مبارزات سیاسی اش ثبت تاریخ مبارزات سیاسی، وطنپرستانه و انقلابی کشورش خواهد بود.

رفیق ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان مبارز دلیر و پرشور و انقلابی بی ترس و بی باک بود که نظیرش را کمتر میتوان در منطقه و جهان سراغ داشت.

رفیق ببرک کارمل شخصیتِ نامور سیاسی افغانستان، منطقه و جهان است. انسانیکه معتقد به ایدیولوژی دوران ساز طبقه کارگر بود و بیشتر از نیم قرن زنده گی خود را وقفِ مبارزه در راه آرمانهای سترگِ طبقه کارگر و تمام زحمتکشان کشورش کرد و تا آخر استواری و پایه داری خود را در این امر حفظ کرد.

او بود که رسم و راه مبارزه طبقاتی و انقلابی را آموختاند، او آشتی ناپذیری با استثمار گران و طبقات حاکم جامعه را بر ملا ساخت و جامعۀ بدون طبقات را در اهدافِ نهایی مبارزات سیاسی به حساب گرفته و شعار آنرا رسا و رساتر ساخت.

زنده یاد ببرک کارمل بود که بحیث نمایندۀ مردم کشورش در ولسی جرگه وقت نظام مرتجع سلطنتی، نماینده طبقات حاکم جامعه را با قاطیت هر چه بیشتر رد کرده و جامعۀ بدون طبقات را که در آن هیچ گونه ظلم و استبداد و استثمار، ظالم و مظلومی وجود نداشته باشد جامعه عادلانه و قانونی می خواند، و در بیانیه ها و صحبت هایش دلیرانه و شجاعانه از ایجاد چنین جامعه یاد آور شده و خود را در تحقق آن معتقد و متعهد دانسته و از هیچ نوع فداکاری و خود گذری در این راستا دریغ نمیکرد، و همرزمانش را، وطنپرستان و انقلابیون را در بوجود آوردن این امر بزرگ تشویق و هدایت می نمود.

بدین اساس رفیق ببرک کارمل را می توان معلم و آموزگار در راه و رسم مبارزه طبقاتی خواند.

فهم و آگاهی سیاسی او به اندیشه های پیشرو عصر ما، شجاعت و دلیری، فداکاری و خود گذری او دراین نبرد بر حق او را بحیث رهبر آگاه و خردمند جامعه افغانی به میدان کشید. زنده یاد ببرک کارمل جایگاه شایسته ی در جنبش مترقی و انترناسیونالسیتی جهانی دارد.

 امید وار هستم که محفل گرامی داشت از سالروز تولد این شخصیتِ بزرگِ سیاسی کشور و سیله ی خوبی برای اتحاد و و حدت همرزمان آن خانوادۀ بزرگ حزب دموکراتیک خلق افغانستان شود .

 پیروزی و موفقیت مزید بشما رفقای عزیز گردانندگان سایت وزین «اصالت» آرزو میکنم.

 تیمور رحمتی،

پاکستان 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»