پیام حمایت و پشتیبانی اعضای پُرافتخارِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و وفاداربه آرمانهای جاودانه رهبرِ بزرگ و محبوبِ زحمتکشان افغانستان رفیق ببرک کارمل عزیز از داخل کشور

 در نشستِ عمومی که به اشتراکِ اعضای صادق و متعهد به مکتبِ سیاسی رفیق کارمل بزرگ از چند ولسوالی صورت گرفته بود، ضمن ابراز خلوص نیت از تصمیم رفقای گرامی کمیسیون برگذاری از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق کارمل، خصوصاً دست اندکاران سایتِ وزین «اصالت» رفیق همت و رفیق فضلی، استقبال گرم صورت گرفت، مراتبِ حمایت و پشتیبانی خویشرا ابراز نموده و امیدواریم که این اقدام بجا و نیک شما راهی را برای انسجام و دوباره پیوستن اعضای خانواده بزرگ مان (ح.د.خ.ا.) در زیر یک سقف باز نماید. به اُمید موفقیت و بهروزی تان در همه امور کاری و محوله تان.

دست های تک تک شما رفقای گرامی را به گرمی میفشاریم.

ولی محمد مبارز

از داخل کشور

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»