پیام عبدالواسع کارگر به مناسبتِ هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل، رهبرِِ زحمتکشان افغانستان

رفیق کارمل رهبرِ خردمند کارگران و تمام زحمتکشان افغانستان در قلب های ما جا داشته ایده های شان هیچ وقت فراموش ما کارگران نشده و نمیشود. رفیق کارمل همیشه اتکایش بالای کارگران و تمام زحمتکشان افغانستان بوده و بخاطر پیروزی زحمتکشان ح.د.خ.ا. را ایجاد کرد. خاطراتِ رفیق ببرک کارمل را گرامی داشته و در تجلیل این روز خجسته سهم فعال خویشرا ابراز میدارم و برای شما، رئیس و اعضای محترم کمیسیون، در تجلیل این روز تاریخی موفقیت های مزید آرزو مینمایم.

با احترام،

عبدالواسع کارگر

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»