پيام همبسته گی و همياری

به اعضای محترم کميسيون تدارک احتفال هشتادمين سالروز تولدی زنده ياد رفيق ببرک کارمل !

 نخست از ابتکار تان مبنی بر بزرگداشت اين سالروز قدردانی بعمل می آورم، برای شما در این راستا پیروزی و موفقیت آرزو نموده، به همياری وهمکاری دوشادوش تان قرار خواهم داشت.

بادرودهای رفيقانه،

ياسين صادقی

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»