پیام

هشتادمین سالروز تولد فرزند صدیق و رهبر محبوب ح.د.خ.ا.، زنده یاد ببرک کارمل، برای رفقای عزیز اعضای ح.د.خ.ا. و همه زحمت کشان کشور و بخصوص به خانوادۀ آن مرد بزرگ مبارک باد.

و همچنان اظهار سپاس و احترامات قلبی بی پایان از مساعی رفقای عزیز و گرداننده گان مراسم تجلیل شاندار از هشتادمین سالروز تولد رهبر فرزانه مان زنده یاد ببرک کارمل.

پیروزی و صحتمندی شما توأم با فامیلهای نجیب تان آرزوی ماست. .

وحدت شما در جهت مبارزه برای نجات مردم و وطن از بدبختی های موجود بر آورده شدن آرمان رفیق کارمل رهبر ماست.

یزدان ظفری

۲۸ سپتمبر  ۲۰۰۸

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»