پیام تبریکیه

اجازه دهید تا بهترین تبریکات و تمنیات نیک خود و همه ی فامیلم را به مناسبتِ هشتادمین سالروز زنده گی بزرگمردی تاریخ افغانستان، فرزند صدیق و رهبرِ زحمتکشان و حزب پُرافتخارما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، زنده یاد محترم ببرک کارمل، خدمتی رئیس و اعضای کمیسیون، رفقا و دوستان، فامیل محترم آن مرحومی و تمام اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان عرض  نمایم.

بهشت برین را برایشان از خداوند تنما میداریم.

 

زنده باد حزب دموکراتیک خلق افغانستان !

عبدالحکیم شناس

از شهرِ هامبورگ جرمنی

 
Abdul Hakim Shenas
 
 Hamburg Germany


 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»