پیام حمایت، پشتیبانی و همکاری

 

 به سایت وزین «اصالت» !

ابتکار شما مبنی بر گرامی داشت هشتادمین سالروز تولد آن ابر مرد تاریخ کشور ما، زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز که بیشترین قسمت عمر عزیز خویشرا در راه خدمت بوطن وقف نموده بود قابل ستایش و تمجید میدانم.

تجلیل از هشتادمین سالروز زنده یاد ببرک کارمل رهبر محبوب ح.د.خ. افغانستان در همین مقطع زمانی از اعضای از هم پاشیدۀ حزب محبوب ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، این را میطلبد که بعد از سالها دوری بنا بردرک مشخص از اوضاع و احوال مشخص کشور یکبار دیگر بخاطر رنجهای بیکران مردم افغانستان با هم در یک سازمان واحد و یا جبهۀ نیرومند ملی و دموکراتیک با هم جمع شوند و روح شهدای گلگون کفن حزب خویش و سایر شهدای راه آزادی و دموکراسی را شاد سازند. طوریکه همه میدانند درین لحظات حساس و بحرانی که وطن و مردم واقعأ به فرزندان صدیق خود اشد ضرورت دارند، از طرف عناصر معلوم الحال و فرصت طلب، اجیر شده از طرف دشمنان صلح، ترقی و پیشرفت و وحدت ملی مردم افغانستان مصاحبه های دور از واقیعت و فرمایشی در رسانه های داخل کشور صورت میگیرد، که بگونه ای شخصیت زنده یاد کارمل بزرگ را تخریب و تخریش مینمایند. مثل مشهور مردم ما است (گل خشک بدیوار نمی چسپد)، با حرف های دور از حقیقت میخواهند از نزدیک شدن و کنار آمدن اعضای با افتخار حزب ما بخاطر تامین صلح و نجات کشور ازین حالت فلاکت بار جلوگیری نمایند. زیرا آنها نیک میدانند اتحاد و نیرومندی این یگانه نیروی تسلیم نا پذیر بخاطر حفظ منافع ملی کشور به زیان باداران آنها میباشد. یکبار دیگر ازین ابتکار شما اظهار سپاس و قدر دانی مینمایم و در تحقق این امر همگام بوده و برای شما و کمیسیون محترم موفقیت و کامیابی آرزو مینمایم.

موفق باشید.

محمد انور ایثار

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»