پیام به کمیسیون محترم تجلیل و بزرگداشت

 از هشتادمین سالروز تولد بزرگمرد تاریخ افغانستان محترم ببرک کارمل

درست هشتاد سال قبل از امروز بزرگمردی از تبار مبارزان جسور، انقلابیون وطنپرست، و مشعلداران جنبش رهایبخش خلق های زحمتکش افغانستان یعنی محترم ببرک کارمل دیده به جهان گشود. وی در ایام جوانی با صلابت و شگرد های شگفتی برانگیز، پویایی و تحرکات سیاسی و اجتماعی، بزودی درد استخوان سوز ملت ستمدیده افغانستان را درک نموده و برای ملهم گذاری آن و با بهره جویی از اندیشه های نوین و جهان بینی علمی، قدم های نخستین ایام جوانی خویش را در راه مبارزه سیاسی گذاشته و جهت ارایی یک نسخه سالم سیاسی، گام های استوار و خلل نا پذیری را برای تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان برداشته و نیم قرن بخشی از بهترین دوران زندگی خویش را وقف خدمت در راه مبارزه برای رهایی خلق های زحمتکش افغانستان از چنگال ظلمت، استبداد و بدبختی آن مردمان سپری، و به مثابه منادی ظهور مبارزه عادلانه سیاسی در کوره پُر گداز سیاست آن برهه ی از تاریخ افغانستان به پختگی رسید و به رهبر خلاق، مدرنیته گرا، ریالستیک، رسوخمند، اندیشه ورز و سخنور با قریحه و بی همتای عصر خویش مبدل گردید. وی در خطابه های سیاسی خویش در پارلمان عصر در برابر چرخش های واپسگرایانه رژیم جسورانه به پا برخاست و بطور بی امان به افشا گری های ترفند های رژیم پرداخته و درس پایداری و اشتی ناپذیری را در امر مبارزه علیه استبداد استثمار و استعمار جهانی به نمایش گذاشت. محترم ببرک کارمل با در هم شکستن طلسم ظلمت و استبداد دیرپای قرن چنان بذری هستی ساز و تحول برانگیز را در دل و دامان سرزمین ستم دیده افغانستان کاشته است که خود زایشگر جهان نوین، دموکراتیک و عادلانه در تاریخ ملت رنجدیده افغانستان خواهد بود و برای قرن ها آموزه های آن مرد بزرگ رهنوردی در مبارزه عادلانه و رهایبخش خلق های افغانستان خواهد بود.

ساختار ملی و ماهیت حاکمیت دوران محترم ببرک کارمل یکی از بزرگترین نعمات تاریخی برای ملت افغانستان پنداشته شده که جوهر عظیم از شایسته سالاری، مردم سالاری، عدالت، تقواء، پرهیزگاری پاکی و صداقت دلسوزانه را به همراه داشته و خدمت گذار راستین و بی آلایش خلق های زحمتکش افغانستان بود و این محترم کارمل بود که چون شمعی نه برای منافع مادی و معنوی خویش، بلکه برای درد ها و رنج های بیکران مردمان افغانستان به سوختن گرفت، و کوچکترین جیفه ی مادی در دنیای امروز از خود به جا نگذاشت که این خود مبین عالیترین بینیش وطنپرستی وی به حساب می آید.

بگذار هشتادمین سالروز این راد مرد تاریخ خلق های افغانستان، الگوی مناسبی برای اتحاد و وحدت کامل نیروهای ملی و دموکراتیک در افغانستان گردد.

 

محمد عارف عرفان و جمعی از رفقا و هواداران محترم ببرک کارمل در لندن

  

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»