پیام حمایت و پشتیبانی
 

 رفقای عزیز!

سپاس از فرد، فردِ شما رفقای نهایت گرامی که کمر همت بسته اید تا از (هشتادمین سالروز تولد رهبر گرانقدر مان زنده یاد ببرک کارمل) تجلیل بعمل میآورید.

رفقای گرانقدر!

نبود فزیکی رهبر گرانمایه شادروان ببرک کارمل فقدان بس بزرگی و عظیمی است نتنها برای خانواده بزرگ مان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بلکه ضایعه جبران ناپذیری است برای تمامی ترقیخواهان و عدالت پسندان کشورما افغانستان عزیز.

رفقا!

با تقدیم احترامات و درودهای گرم رفیقانه، در راه سازماندهی و انسجام موفقانه تجلیل از شایسته روز، روز تولد مردِ بزرگ تاریخ معاصری کشور و منطقه، فقید ببرک کارمل، موفقیت های مزیدی نصیبِ تان باد!

مالک لکنوال 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»