پیام حمایت، پشتیبانی و همکاری

 

رفقای عزیز، گرداننده گان سایت وزین «اصالت»!

درود به شما و سلام به ارادۀ نیک، سازنده و به موقع شما، احترام به خرد جمعی همه طرحریزان (تجلیل از بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد رادمرد بزرگ، رفیق زنده یاد ببرک کارمل عزیز)، تجلیل از بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد کارمل عزیز، این رادمرد بزرگ، مبارز راستین، انسان صادق، اندیشنمد والا، دوست همه مردم و اکثریت اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، وطنپرست پُرشور، بیانگر نیت صادقانه و احترام به انسان و مقام والای انسان بوده، من و به یقین کامل که اکثریت یاران روزهای دشوار رزم و پیکار ما به این اراده و تصمیم شما ارج میگذاریم.

بگذار تجلیل از بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد شخصیت برجسته سیاسی کشور ما آغازگر رفع کدورت ها، بی باوری ها و تأمین کنندۀ رفاقت، دوستی، از خودگذری و در نهایت اغازگر وحدت و همبستگی میان اعضای خانوادۀ بزرگ ما، ح.د.خ.ا.، گردد.

بدون تردید، نام کارمل عزیز ما پیوند ناگسستنی در اتحاد، همبستگی و نیرومندی رفقای صادقش دارد. از اقدام نیک و به موقع شما رفقای عزیز سایت «اصالت» پشتیبانی عام و تام نموده، آمادگی هرنوع همکاری و مساعدت را می نمایم.

بگذار بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد ببرک کارمل عزیز باری دیگر زیر پای یاوه سرایان و جعل گویان اش آتش افروزد، تا درک نمایند که حقایق را نمیتوان با اتهامات کتمان کرد.

موفقیت و سربلندی در این اقدام نیک، تاریخی و سازنده به شما به طور کل و به رفقا رئیس، معاون و اعضای کمیسیون به طور اخص ارزو میدارم.
 

جاودان باد خاطرات تابناک حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر محبوب ان ببرک کارمل عزیز!

شهاب الدین سرمند از شهر ماینز المان

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»